De Emmaschool

Thorbeckestraat 8 7331 RG Apeldoorn

  • Schoolfoto van De Emmaschool
  • Schoolfoto van De Emmaschool
  • Schoolfoto van De Emmaschool
  • Schoolfoto van De Emmaschool
  • Schoolfoto van De Emmaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Emmaschool ligt in de wijk Apeldoorn Zuid en heeft zo’n 200 leerlingen. De missie van de Emmaschool luidt: De Emmaschool maakt je wereld groter. Rust en duidelijke regels scheppen een prettig leerklimaat. Zelfstandig werken is een van de speerpunten van het schoolbeleid. De kleutergroepen werken volgens principes van de basisontwikkeling, de middenbouw werkt met dagtaken en de bovenbouw met weektaken. Samen met de ouders en onze leerlingen investeren wij in een prettig sociaal en pedagogisch klimaat waar een goede sfeer centraal staat.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie/plezier
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Samen met ouders
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het eerst naar school

Zodra je kind de vier jaar is geworden mag het elke dag naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat je je kind tijdig aanmeldt. Een jaar voordat je kind vier jaar wordt, kan je contact opnemen met de directeur. Zij nodigt je graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft je de gewenste informatie. Ook krijg je de gelegenheid de school te bekijken en nader kennis te maken.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Op de Emmaschool zijn alle kinderen vanaf vier jaar welkom in de kleutergroep. Nadat je het inschrijfformulier bij ons hebt ingeleverd krijg je een bevestiging van je aanmelding. Je krijgt dan ook informatie over hoe je je kunt aanmelden voor Parro. Parro is een intern communicatiesysteem voor ouders en leerkrachten. Zo krijg je al een inkijk in de communicatie tussen school en thuis.

De start op de Emmaschool

Een maand voordat je kind vier jaar wordt, krijg je een uitnodiging voor een kennismaking met de juf en de groep. Om alvast een beetje te wennen, mag je kind vier ochtenden meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg. Naast een bezoek aan de klas krijg je dan alle praktische informatie over de start op school.

Kinderen die in december vier jaar worden starten heel vaak na de kerstvakantie op school. Deze beslissing nemen we in overleg met jou. December is een drukke maand voor kinderen en er gebeurt veel op school. Aan de andere kant begrijpen we heel goed dat kinderen graag willen starten. Ook hier kijken we wat goed is voor je kind.

Warme overdracht

Als je kind bij een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf is geweest, willen we heel graag met de leidster, jou als ouder en de leerkracht een afspraak maken om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen en onderwijsbehoeften van je kind. We noemen dit een warme overdracht. Zo kunnen we vanaf de eerste dag inspelen op de ontwikkeling van je kind.

Huisbezoek

Binnen zes weken na de start van je kind op onze school komt de leerkracht op bezoek. Voorafgaand aan dit bezoek vragen we je een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze informatie helpt ons ook om de ontwikkeling van je kind goed te volgen. De leerkracht bespreekt dit met jou tijdens het huisbezoek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Emmaschool is een buurtschool en telt rond de 200 leerlingen, verdeeld over acht basisgroepen. Daarnaast is er nog een peuterspeelzaal en kinderopvang vóór en ná schooltijd. We streven naar een groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen.

In het schooljaar 2023-2024 hebben we de formatie van alle groepen zo georganiseerd dat er aan elke groep minimaal twee professionals zijn. In een aantal groepen zijn dat twee leerkrachten. In andere groepen een leerkracht met een leraarondersteuner of onderwijsassistent.

De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakdocent.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat:

Een goed pedagogisch klimaat op school is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Als kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen, zal dat de ontwikkeling van kinderen ten goede komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van alle kinderen. Wij zijn een kanjerschool sinds 2014. Er wordt in elke groep minimaal één maal per week een kanjerles gegeven. Er is een duidelijk gedragsprotocol en er zijn duidelijke regels en afspraken.

In 2015 hebben we ons eerste certificaat ontvangen van de gezonde school met het thema sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit is een erkenning dat de school op een goede wijze de zorg op dit gebied op orde heeft. Aan het begin van het jaar organiseren we een startweek. Het doel van deze week is dat er extra aandacht is voor groepsvorming en contacten tussen kinderen, ouders en leerlingen.

Op onze school staat de brede ontwikkeling van het kind centraal binnen het onderwijs dat we dagelijks aanbieden. Een kind heeft van nature de neiging om zich te willen ontwikkelen, is nieuwsgierig, vol zelfvertrouwen en creatief. Kinderen groeien en ontwikkelen zich alleen in een veilige, en uitdagende (leer) omgeving, waarin zij zich gewaardeerd, veilig en gerespecteerd voelen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent.  

Meldcode

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken alle PCBO-scholen volgens een protocol Meldcode. Voor een goede uitvoering van de Meldcode is op iedere PCBO-school een geschoolde aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt binnen de school zorg voor scholing en begeleiding bij vraagstukken omtrent de meldcode.

Terug naar boven