PCBO De Diamant het Kristal

Laan van de Charleston 71 7323 RV Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Diamant het Kristal

In het kort

Toelichting van de school

PCBO De Diamant laat kinderen stralen!

Wanneer je mag doen waar je goed in bent (talent benutten), vertrouwen hebt en krijgt in je mogelijkheden, mag zijn wie je bent, leeft in een omgeving die je stimuleert, helpt en ruimte geeft, ga je stralen. Ons motto is daarom: Laat kinderen stralen! De Diamant is ervan overtuigd dat relatie voor prestatie komt. Vandaar dat op onze drie locaties de kernwaarden talentontwikkeling, werken vanuit vertrouwen en vanuit een positieve grondhouding, de basis is om tot leren te komen.    

Werkelijkheidsnabij onderwijs 

De kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de tijd en de maatschappij waarin de kinderen leven. De werkelijkheidsnabijheid van ons onderwijs is voor ons van essentieel belang. Kinderen moeten zelfstandig kunnen handelen, in het bezit zijn van verantwoordelijkheidsgevoel, beschikken over zelfinzicht en zelfvertrouwen, kunnen plannen en deel kunnen nemen aan een multiculturele samenleving waarin sprake is van respect en begrip voor elkaar.? Kinderen moeten het leven met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat ouders en school samenwerken als partners en dat ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs dat hun kind krijgt aangeboden.

Ontmoetingsschool 

We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, de Schepping, de natuur en een andere mening. Wij proberen de kinderen te leren om te leven volgens de boodschap van Jezus Christus, zoals die in de bijbel te vinden is. Vanuit dit standpunt is een ieder, ongeacht geloof, ras of afkomst, bij ons van harte welkom. Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van onze school respecteren. Wij respecteren echter ook dat er kinderen bij ons op school zitten met hun eigen identiteit en achtergrond. Deze levensbeschouwelijke identiteit wordt door ons gezien als gelijkwaardig. Wij zijn daarom het best te omschrijven als een Christelijke ontmoetingsschool. Op deze manier hopen wij aandacht te geven aan diversiteit en ‘het leren samen leven’. Wij leven immers in een multiculturele samenleving.?

Afspraken 

Een belangrijk aspect van de ontmoeting is de gelijkwaardigheid; wij hechten belang aan het maken van afspraken met elkaar over hoe we samen leven en samen leren. Deze afspraken maken we met elkaar en komen ieder jaar opnieuw aan bod in de kringgesprekken en hangen in elke groep:  

- Iedereen is anders,

- Iedereen hoort erbij;? 

- We luisteren naar elkaar;

- We geven elkaar complimenten;

- We spelen en leren samen;

- We zorgen goed voor elkaar;

- We houden alles schoon en netjes;

- We helpen elkaar een handje 

Eén school, vier onderwijsconcepten 

PCBO De Diamant heeft passend onderwijs vormgegeven op drie locaties. Ouders kunnen kiezen uit vier onderwijsconcepten, passend bij het karakter van het kind (en de onderwijsbehoefte) of aansluitend bij de opvoedingsstijl thuis. Op locatie Het Kristal wordt OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) vormgegeven. Op Locatie Beemte wordt Zelfsturend Leren (ZL) vormgegeven. Op locatie Het Rooster worden ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) en ProgrammaGericht Onderwijs (PGO) vormgegeven.    

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • positiviteit
  • talentontwikkeling
  • maatschappelijke betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en diegenen die voor de school actief zijn. Denk aan medewerkers en stagiaires. Maar ook vrijwilligers zoals klaarovers, overblijfvaders- en moeders, oppasmoeders- en vaders, etc.

We geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is:

Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet 30 leerlingen continu in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Zolang uw kind jonger is dan 14 jaar, bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Terug naar boven