PCBO De Fakkel

Roerdompweg 3 7331 CL Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel
  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel
  • Schoolfoto van PCBO De Fakkel

In het kort

Toelichting van de school

Pcbo De Fakkel is een middelgrote school met ca. 300 leerlingen, die verdeeld zijn over 11 groepen met 20 leerkrachten. In 2012 is de school geheel gerenoveerd en heeft een een stuk nieuwbouw plaatsgevonden.De Fakkel heeft al een lange historie. Op 1 april 1901 werd het eerste schoolgebouw aan de Alexandrinalaan (nu Tenderlaan) in gebruik genomen. De school startte toen onder de naam ‘Groen van Prinsterer’. In de jaren ’60 verhuisde de school naar de Roerdompweg. Toen in 1984 de samenvoeging tussen kleuterschool en lagere school tot stand kwam, ontstond de naam ‘De Fakkel’. In 2002 is het eeuwfeest groots gevierd.

Op De Fakkel werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en het onderwijs klassikaal krijgen aangeboden. In de klas wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende niveaus van leerlingen: daar waar nodig krijgen de leerlingen extra uitdaging of juist extra ondersteuning. Door middel van EDI betrekken we de kinderen bij de instructie waardoor we het beste uit elk kind halen.

EDI betekent Expliciete Directe Instructie. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Kinderen worden met EDI actief betrokken bij de inhoud van de lessen, waardoor gedragsproblemen afnemen en de leerwinst toeneemt.Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs moet waar mogelijk aangepast zijn aan de verschillen tussen leerlingen. Met EDI leren kinderen stapsgewijs de leerdoelen te beheersen. We stellen het doel van de les vast en laten dit doel ook meerdere keren terug komen in de instructie. Het doel is duidelijk en enkelvoudig. De vaardigheden die nodig zijn om het doel te bereiken worden goed besproken. Leerlingen krijgen denktijd en mogen met elkaar overleggen.Ze gaan pas over aan de verwerking van de stof als de leerkracht zeker weet dat de meeste kinderen de stof begrijpen en kunnen toepassen. Aan de instructietafel begeleiden we vervolgens de kinderen die nog extra hulp nodig hebben en/of de instructie op een andere manier nog een keer moeten doorleven.  De zogenaamde pluskinderen daarentegen mogen veelal eerder beginnen aan de stof zodra ze de leerstof begrijpen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijkheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Gezond
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aannamebeleid
Wanneer een kleuter vier jaar is, mag hij/zij naar school. We stellen het zeer op prijs als ouders hun kind tijdig aanmelden. Een afspraak voor een gesprek en rondleiding kunt u het best telefonisch maken, dan bent u er zeker van dat we ruim de tijd voor u en uw kind hebben. Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn, mogen ze ten hoogste drie dagdelen komen kennismaken in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is als het op school komt.

De ouders/verzorgers dienen de grondslag en doelstelling van de school te onderschrijven. In bepaalde gevallen kan, alvorens over te gaan tot toelating, worden bekeken of de school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een bepaalde leerling heeft (zie Passend onderwijs). Aan de hand van het vastgestelde protocol rondom het aannamebeleid wordt getoetst of De Fakkel aan de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen.

Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. In Apeldoorn zijn afspraken gemaakt tussen de besturen over de overname van leerlingen. Dit is vastgelegd in een protocol en bepaalt het handelen van alle basisscholen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus hebben de PCBO scholen in samenwerking met diverse aanbieders buitenschoolse opvang per school geregeld. Per 1-8-2013 zijn we gestart met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de Fakkel. Kinderopvang Koos verzorgt deze opvang drie ochtenden per week. Voor toelating tot de VVE peuteropvang gelden speciale regels.

Als kinderen naar de basisschool gaan, dan kunnen ze na schooltijd, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties worden opgevangen bij een voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO). De Fakkel heeft een contract afgesloten met Kinderopvang “Koos”. U kunt informatie hierover op school inwinnen of via https://www.kinderopvangkoos.nl/aanbod/buitenschoolse-opvang/informatie-buitenschoolse-opvang-4-13-jaar. BSO bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Voorschools is de opvang vanaf 7.30 uur. Naschools is de opvang na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakantie hele dagen. Kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers. Om gebruik te maken van voor- en/of of naschoolse opvang, gaat u als ouders rechtstreeks met Koos een contract aan. Per opvangvorm kunt u lezen hoe alles in zijn werk gaat.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven