PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ivm Corona is de eindtoets 19-20 niet afgenomen. Dit was een landelijk besluit vanuit de overheid. Met een gemiddelde eindscore van 79,6 in schooljaar 20-21 blijft PCBO De Kring ruim boven de ondergrens zoals die door de inspectie wordt gehanteerd. En daar zijn we als team heel blij mee!! Alle leerlingen hebben meegedaan aan de IEP-eindtoets. Een leerlingen is in groep 8 ingestroomd en telt niet mee in de berekening van het  gemiddelde.

In de bijlage het overzicht van de resultaten over de afgelopen 3 schooljaren. In alle jaren zitten we ruim boven de ondergrens.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observaties bij de kleuters maar ook (tussentijdse) toetsen en/of signaleringen vanaf groep 3 zijn belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Bij de kleuters gebruiken we Mijnkleutergroep om de ontwikkeling van kinderen vast te leggen en te analyseren. Vanaf groep 3 nemen we twee maal per jaar Cito toetsen af voor technisch en begrijpend lezen (luisteren), rekenen, en spelling. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem en geanalyseerd door de groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider en het management team van school. Per leerling en per groep wordt vervolgens gekeken welke vervolgacties nodig zijn om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Na een half jaar herhaalt deze cyclus zich. Naast de Cito-toetsen worden ook methodetoetsen afgenomen om te kijken of leerlingen de lesstof gesnapt hebben. De toetsresultaten zijn via het ouderportaal door ouders in te zien. Zo kunnen ouders zelf ook de ontwikkeling volgen en eventuele vragen stellen tijdens de 10-minutengesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het kiezen van een school voor Voortgezet Onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is natuurlijk van groot belang voor de leerlingen dat de definitieve inschrijving plaatsvindt op een school waar hij/zij qua niveau het beste past. Om te komen tot een goed advies kijken we niet alleen naar de verstandelijke mogelijkheden van de leerlingen, maar hechten we ook waarde aan zaken als werkhouding en doorzettingsvermogen.

In groep 7 (maart) hebben alle leerlingen en hun ouders in een gesprek met de leerkracht een "pré-advies" voor het VO ontvangen. In groep 8 (november) vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats, deze gesprekken worden met ouders en de kinderen gevoerd. In deze gesprekken informeren we ouders en leerlingen over het voorlopig definitieve advies van onze school wat betreft instroom in het VO. In april maken alle leerlingen de IEP-eindtoets. Is de score hoger dan het uitgebrachte voorlopig definitieve advies dan heroverwegen we in gesprek met ouders dit advies. Is de score gelijk of lager dan blijft het advies ongewijzigd en is daarmee definitief. Een eventuele aanpassing van het advies wordt doorgegeven aan de VO-school. We volgen met deze stappen het wettelijk kader zoals dit in Nederland geldt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Werk preventief
"Voorkomen is beter dan genezen". Een veilige en fijne sfeer voor kinderen, ouders en leerkrachten is cruciaal om met elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarom werken we via de methode Goed Gedaan! en Trefwoord dagelijks aan onze sociale vaardigheden. Daarnaast bieden we kinderen die dat nodig hebben sociale vaardigheidstraining aan. 

Samen verantwoordelijk
De kracht van De Kring zit in het feit dat we ons als team verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van alle kinderen op onze school en hier ook naar handelen. We kunnen erop rekenen dat we elkaars kinderen "zien". Hierin is de samenwerking met ouders een belangrijke pijler.

Wees nieuwsgierig
Inzicht in jezelf en de ander helpt om respect te hebben voor elkaar. We dagen kinderen, ouders en onszelf uit om niet te oordelen maar nieuwsgierig te zijn naar de ander, een verhaal van de ander en de achtergrond of aanleiding van een situatie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Werk preventief
  • Samen verantwoordelijk
  • Wees nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons bestuur en de schoolinspectie houden toezicht op onze onderwijskwaliteit. De rapportages van de Onderwijsinspectie zijn een goede en bruikbare aanvulling op ons interne kwaliteitszorgsysteem. O.a. het leerlingvolgsysteem, methode-onafhankelijke toetsen en ouder- en leerlingtevredenheidsenquêtes leveren ons belangrijke gegevens op om voortdurend kritisch naar onze school te kijken en ons onderwijs verder te verbeteren.

Terug naar boven