PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Ivm Corona is de eindtoets 19-20 niet afgenomen. Dit was een landelijk besluit vanuit de overheid. Met een gemiddelde eindscore van 82,6 in schooljaar 18-19 blijft PCBO De Kring boven de ondergrens zoals die door de inspectie wordt gehanteerd. En daar zijn we als team heel blij mee!! Alle leerlingen hebben meegedaan aan de IEP-eindtoets. Twee leerlingen telden niet mee bij het berekenen van het gemiddelde, zij zijn om gegronde redenen niet meegenomen in de berekening.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Observaties bij de kleuters maar ook (tussentijdse) toetsen en/of signaleringen vanaf groep 3 zijn belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Vanaf groep 3 nemen we twee maal per jaar Cito toetsen af voor technisch en begrijpend lezen (luisteren), rekenen, en spelling. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem en geanalyseerd door de groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider. Per leerling en per groep wordt vervolgens gekeken welke vervolgacties nodig zijn om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Na een half jaar herhaalt deze cyclus zich. Naast de Cito-toetsen worden ook methodetoetsen afgenomen om te kijken of leerlingen de lesstof gesnapt hebben. De toetsresultaten zijn via het ouderportaal door ouders in te zien. Zo kunnen ouders zelf ook de ontwikkeling volgen en eventuele vragen stellen tijdens de 10-minutengesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het kiezen van een school voor Voortgezet Onderwijs behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is natuurlijk van groot belang voor de leerlingen dat de definitieve inschrijving plaatsvindt op een school waar hij/zij qua niveau het beste past. Om te komen tot een goed advies kijken we niet alleen naar de verstandelijke mogelijkheden van de leerlingen, maar hechten we ook waarde aan zaken als werkhouding en doorzettingsvermogen.

In groep 7 (maart) hebben alle leerlingen en hun ouders in een gesprek met de leerkracht een "pré-advies" voor het VO ontvangen. In groep 8 (november) vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats, deze gesprekken worden met ouders en de kinderen gevoerd. In deze gesprekken informeren we ouders en leerlingen over het voorlopig definitieve advies van onze school wat betreft instroom in het VO. In april maken alle leerlingen de IEP-eindtoets. Is de score hoger dan het uitgebrachte voorlopig definitieve advies dan heroverwegen we in gesprek met ouders dit advies. Is de score gelijk of lager dan blijft het advies ongewijzigd en is daarmee definitief. Een eventuele aanpassing van het advies wordt doorgegeven aan de VO-school. We volgen met deze stappen het wettelijk kader zoals dit in Nederland geldt.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven