PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Kring nemen we de IEP-eindtoets af. Alle leerlingen hebben meegedaan aan de IEP-eindtoets. Met een gemiddelde eindscore van 82,2 in schooljaar 22-23 zit PCBO De Kring boven het landelijk gemiddelde en boven de inspectienormen. De percentages voor het behaalde 1F en 1S/2F niveau over de afgelopen 3 jaar (1F: 94,4%, 1S/2F: 59,7%) liggen ook boven de inspectienormen. Voor ons betekent dit dat ons onderwijs op orde is en van constante kwaliteit. En daar zijn we als team heel blij mee!! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observaties bij de kleuters maar ook (tussentijdse) toetsen en/of signaleringen vanaf groep 3 zijn belangrijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Bij de kleuters gebruiken we Mijnkleutergroep om de ontwikkeling van kinderen vast te leggen en te analyseren. Vanaf groep 3 nemen we twee maal per jaar de IEP toetsen af voor rekenen, taal en lezen. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem en geanalyseerd door de groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider en het management team van school. Per leerling en per groep wordt vervolgens gekeken welke vervolgacties nodig zijn om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Na een half jaar herhaalt deze cyclus zich. Naast de IEP toetsen worden ook methodetoetsen afgenomen om te kijken of leerlingen de lesstof gesnapt hebben. De toetsresultaten zijn via het ouderportaal door ouders in te zien. Zo kunnen ouders zelf ook de ontwikkeling van hun kind volgen en eventuele vragen stellen tijdens een van de oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Misschien wel het belangrijkste keuzemoment in de basisschooltijd van kind en ouders is die van welke Voortgezet Onderwijs (VO) school. Een keuze die weloverwogen moet worden gemaakt en waarbij de school een belangrijke adviserende rol speelt. Het is natuurlijk van groot belang voor het kind dat de aanmelding plaatsvindt op een school waar hij/zij het beste past. Om te komen tot een goed advies kijken we niet alleen naar de verstandelijke mogelijkheden van de leerlingen, maar hechten we ook waarde aan zaken als werkhouding en doorzettingsvermogen.

Om te komen tot een gedegen advies doorlopen we de volgende stappen:

 1. Eind groep 7 bespreken we met ouders en kind het pre-advies. We bespreken de mogelijkheden en potentie en lichten het verwachte uitstroomniveau toe.
 2. In groep 8 net na de herfstvakantie bespreken we met ouder(s) en kind de voortgang op school.
 3. In november nemen we de IEP toets af voor taal/lezen/rekenen. De uitkomst hiervan dient ter verdere onderbouwing van het voorlopige schooladvies.
 4. In de tweede en derde week na de kerstvakantie komt het voorlopige schooladvies tot stand en wordt dit met ouders en kind besproken.
 5. Eerste helft februari maken de kinderen de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets is uiterlijk op 15 maart bekend.
 6. In de week nadat de uitslag bekend is wordt het definitieve schooladvies met ouders en kind besproken. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan wordt het voorlopige advies naar boven bijgesteld. Alleen als het in het belang van het kind is wordt dit advies niet verhoogd en zal dit in een gesprek met ouders en kind worden gemotiveerd.

We volgen met deze stappen het wettelijk kader zoals dit in Nederland geldt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Werk preventief
"Voorkomen is beter dan genezen". Een veilige en fijne sfeer voor kinderen, ouders en leerkrachten is cruciaal om met elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarom werken we met de Kanjermethode en Trefwoord dagelijks aan onze sociale vaardigheden.  

Samen verantwoordelijk
De kracht van De Kring zit in het feit dat we ons als team verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van alle kinderen op onze school en hier ook naar handelen. We kunnen erop rekenen dat we elkaars kinderen "zien". Hierin is de samenwerking met ouders een belangrijke pijler.

Wees nieuwsgierig
Inzicht in jezelf en de ander helpt om respect te hebben voor elkaar. We dagen kinderen, ouders en onszelf uit om niet te oordelen maar nieuwsgierig te zijn naar de ander, een verhaal van de ander en de achtergrond of aanleiding van een situatie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Werk preventief
 • Samen verantwoordelijk
 • Wees nieuwsgierig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons bestuur en de schoolinspectie houden toezicht op onze onderwijskwaliteit. De rapportages van de Onderwijsinspectie zijn een goede en bruikbare aanvulling op ons interne kwaliteitszorgsysteem. O.a. het leerlingvolgsysteem, methode-onafhankelijke toetsen en ouder- en leerlingtevredenheidsenquêtes leveren ons belangrijke gegevens op om voortdurend kritisch naar onze school te kijken en ons onderwijs verder te verbeteren.

Terug naar boven