PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring

Het team

Toelichting van de school

PCBO De Kring heeft een relatief jong en energiek team. De leerkrachten zijn enthousiast, kundig en zeer betrokken bij de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij investeren in zichzelf en in de school door jaarlijks deel te nemen aan diverse vormen van scholing. Er zijn diverse specialisten binnen het team op het gebied van leerlingenzorg, de vakken rekenen en taal, ICT en onderwijs aan meer-begaafden. Hierdoor zijn we in staat om snel te schakelen als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht en er ondersteuning nodig is.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden op PCBO De Kring geregeld door de afdeling P&O van PCBO Apeldoorn. In de regel verloopt dit soepel en is er op de verlofdag(en) een vervanger aanwezig. Maar met het grote tekort aan leerkrachten, ook in Apeldoorn, kan het voorkomen dat er geen vervanging is en kinderen die dag op een andere manier worden opgevangen. Dat kan zijn op school maar soms wordt ook een beroep gedaan op ouders. Er is dan sprake van lesuitval en de kinderen uit de betreffende hebben die dag geen les. Ze blijven thuis en ouders regelen de opvang zelf. Het spreekt voor zich dat lesuitval alleen als laatste middel wordt ingezet en dat u als ouder zo mogelijk de dag ervoor wordt geïnformeerd.

Bovenstaand geldt niet alleen bij verlof maar ook in geval van ziekte van de leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op PCBO De Kring werken naast een vakleerkracht voor gym en een voor handvaardigheid ook een onderwijsassistent en een tweetal leerkrachtondersteuners. Laatstgenoemden bieden binnen of buiten de klas aan kleine groepen leerlingen extra ondersteuning en/of begeleiding.

Ook hebben een aantal leerkrachten specialistische opleidingen gevolgd waaronder die van taal-, reken-, hoogbegaafdheid-, en jonge kind specialist.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kleuters zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Ontdekkend en onderzoekend leren en goede observatie zijn hierbij belangrijke aspecten in ons kleuteronderwijs.  Daarin past niet een strak rooster voor de 'vakken' die kleuters krijgen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op taal, rekenen en lezen (RTL-vakken) en kunen kinderen aan eigen doelen werken. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van 5-6 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag) waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien kennen we op school vier verschillende ondersteuningsniveaus, ieder met een eigen traject. Deze niveaus van zorg zijn:

 1. Basisondersteuning, in de klas door de leerkracht, eventueel een onderwijsassistent;
 2. Extra Ondersteuning, vaak buiten de klas en 1:1;
 3. MDO (Multi Disciplinair Overleg), met inzet/betrokkenheid van expertise van binnen of buiten de school;
 4. Maatwerk om te komen tot een ander passend onderwijsaanbod, vaak plaatsing op een SBO of SO school.

In het schoolondersteuningsplan zijn deze niveaus verder uitgewerkt en beschreven. Het plan is te downloaden op deze pagina en/of op school opvraagbaar. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven