PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring
 • Schoolfoto van PCBO De Kring

Het team

Toelichting van de school

PCBO De Kring heeft een relatief jong en energiek team. De leerkrachten zijn enthousiast, kundig en zeer betrokken bij de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij investeren in zichzelf en in de school door jaarlijks deel te nemen aan diverse vormen van scholing. Er zijn diverse specialisten binnen het team op het gebied van leerlingenzorg, de vakken rekenen en taal, ICT en onderwijs aan meer-begaafden. Hierdoor zijn we in staat om snel te schakelen als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht en er ondersteuning nodig is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden op PCBO De Kring geregeld door de afdeling P&O van PCBO Apeldoorn. In de regel verloopt dit soepel en is er op de verlofdag(en) een vervanger aanwezig. Maar met het grote tekort aan leerkrachten, ook in Apeldoorn, kan het voorkomen dat er geen vervanging is en kinderen die dag op een andere manier worden opgevangen. Dat kan zijn op school maar soms wordt ook een beroep gedaan op ouders. Er is dan sprake van lesuitval en de kinderen uit de betreffende hebben die dag geen les. Ze blijven thuis en ouders regelen de opvang zelf. Het spreekt voor zich dat lesuitval alleen als laatste middel wordt ingezet en dat u als ouder zo mogelijk de dag ervoor wordt geïnformeerd.

Bovenstaand geldt niet alleen bij verlof maar ook in geval van ziekte van de leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op PCBO De Kring werken naast een vakleerkracht voor gym en een voor handvaardigheid ook een onderwijsassistent en een tweetal leerkrachtondersteuners. Laatstgenoemden bieden binnen of buiten de klas aan kleine groepen leerlingen extra ondersteuning en/of begeleiding.

Ook hebben een aantal leerkrachten specialistische opleidingen gevolgd waaronder die van taal-, reken-, hoogbegaafdheid-, en jonge kind specialist.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kleuters zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Ontdekkend en onderzoekend leren en goede observatie zijn hierbij belangrijke aspecten in ons kleuteronderwijs.  Daarin past niet een strak rooster voor de 'vakken' die kleuters krijgen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op taal, rekenen en lezen (RTL-vakken) en kunen kinderen aan eigen doelen werken. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van 5-6 lesweken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag) waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Kring werken we vanuit 5 verschillende niveaus van ondersteuning. De ondersteuningsniveaus zijn nauw met elkaar verbonden en lopen soms in elkaar over. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en de signalen die de school krijgt kan bij de ene leerling het ondersteuningsproces anders verlopen dan bij een andere leerling. Het streven is altijd om voor de leerling een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te kunnen realiseren. Randvoorwaarde hierbij is dat de gewenste ondersteuning voor zowel de leerling, de groep als de leerkracht haalbaar en in evenwicht is.

Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien kennen we op school vijf verschillende ondersteuningsniveaus, ieder met een eigen traject. Deze niveaus van zorg zijn:

 1. Basisondersteuning voor alle kinderen in de klas, gericht op preventie.
 2. Basisondersteuning voor een groepje kinderen in de klas, gericht op preventie.
 3. Extra Ondersteuning in of buiten de klas, vaak individueel.
 4. Extra Ondersteuning in of buiten de klas, vaak individueel, met inzet/betrokkenheid van expertise van buiten de school.
 5. Verwijzing naar een andere school met een beter passend aanbod. In praktijk is dit vaak plaatsing op een SBO of SO school.

In het schoolondersteuningsplan zijn deze niveaus verder uitgewerkt en beschreven. Het plan is te downloaden op deze pagina en/of op school opvraagbaar. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Kring wordt nauw samengewerkt met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tegen de tijd dat kinderen doorstromen naar het basisonderwijs is er contact met de 'aanleverende' partij. Dit kan bestaan uit een telefonische overdracht, een verslag of een combinatie hiervan. Ook ontvangen ouders na aanmelding bij school een vragenlijst waarop ze kunnen aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind tot dusver is verlopen. De overdracht vanuit de psz/kdv en de vragenlijst van ouders vormen belangrijke input voor een succesvolle start op onze school. Als kinderen naar school gaan verwachten we dat ze zindelijk zijn. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de directeur.

Terug naar boven