PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

Het team

Toelichting van de school

PCBO De Kring heeft een gemêleerd en deskundig team. De leerkrachten zijn enthousiast, kundig en zeer betrokken bij de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij investeren in zichzelf en in de school door jaarlijks deel te nemen aan diverse vormen van scholing. Daarnaast zijn er diverse specialisten binnen het team op het gebied van bijvoorbeeld leerlingenzorg, de vakken rekenen en taal, ICT en onderwijs aan meer-begaafden. Door deze teamsamenstelling zijn we in staat om snel te schakelen als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht en er ondersteuning nodig is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden op PCBO De Kring geregeld door de afdeling P&O van PCBO Apeldoorn. In de regel verloopt dit soepel en is er op de verlofdag(en) een vervanger aanwezig. Maar met het grote tekort aan leerkrachten, ook in Apeldoorn, kan het voorkomen dat er geen vervanging is en kinderen die dag op een andere manier worden opgevangen. Dat kan zijn op school maar soms wordt ook een beroep gedaan op ouders. Er is dan sprake van lesuitval en de kinderen uit de betreffende groep hebben die dag geen les. Ze blijven thuis, kunnen daar veelal wel met schoolwerk aan de slag, en ouders regelen de opvang zelf.  Het spreekt voor zich dat lesuitval alleen als laatste middel wordt ingezet en dat u als ouder zo mogelijk de dag ervoor wordt geïnformeerd.

Bovenstaand geldt niet alleen bij verlof maar ook in geval van ziekte van de leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op PCBO De Kring werken naast een vakleerkracht voor gym ook een onderwijsassistent en een tweetal leerkrachtondersteuners. Laatstgenoemden bieden binnen of buiten de klas aan kleine groepen leerlingen extra ondersteuning en/of begeleiding.

Ook hebben een aantal leerkrachten specialistische opleidingen gevolgd waaronder die van taal-, reken-, hoogbegaafdheid-, en jonge kind specialist.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat kleuters zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Ontdekkend en onderzoekend leren en goede observatie zijn hierbij belangrijke aspecten in ons kleuteronderwijs.  We werken daarom thematisch en vanuit een bepaalde opbouw, een strak rooster hoort daar niet in thuis.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is in alle groepen gelijk. 's Ochtends ligt het accent op taal, rekenen en lezen (RTL-vakken) en kunnen kinderen aan eigen doelen werken. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken dan thematisch in blokken van 6-7 weken aan boeiende onderwerpen waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning

Op de Kring werken we vanuit 5 verschillende niveaus van ondersteuning. De ondersteuningsniveaus zijn nauw met elkaar verbonden en lopen soms in elkaar over. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en de signalen die de school krijgt kan bij de ene leerling het ondersteuningsproces anders verlopen dan bij een andere leerling. Het streven is altijd om voor de leerling een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te kunnen realiseren. Randvoorwaarde hierbij is dat de gewenste ondersteuning voor zowel de leerling, de groep als de leerkracht haalbaar en in evenwicht is. In het schoolondersteuningsplan (SOP) zijn deze niveaus verder uitgewerkt en beschreven. Het plan is te downloaden op deze pagina en/of op school opvraagbaar. 

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ontwikkelingen zijn gericht op uitbreiding van de zorgstructuur. Hierin wordt de samenwerking met andere scholen uitgebouwd en de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verder ontwikkeld. Ook zal er een doorgaande lijn met de kinderopvang van Mam's  (0-4 jaar) worden ontwikkeld zodat vroegtijdig extra ondersteuning kan worden ingezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Kring wordt nauw samengewerkt met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tegen de tijd dat kinderen doorstromen naar het basisonderwijs is er contact met de 'aanleverende' partij. Dit contact kan bestaan uit een telefonische overdracht, een verslag of een combinatie hiervan. Ook ontvangen ouders na inschrijving een vragenlijst waarop ze kunnen aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind tot dusver is verlopen. Bijzonderheden hierin worden zo nodig doorgesproken. De overdracht vanuit de psz/kdv en de vragenlijst van ouders vormen belangrijke input voor een succesvolle start op onze school.

Als kinderen naar school gaan verwachten we dat ze zindelijk zijn. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de directeur.

Terug naar boven