PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u een beeld van PCBO De Kring. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op De Kring mag je zijn wie je bent. Ieder kind ontdekt er zijn talent!

De letters van het woord kring zijn tevens de beginletters van de kernwaarden van onze school. We bieden de kinderen op onze school kwaliteit, we handelen vanuit respect voor de ander, staan voor onze protestants-christelijke identiteit, hechten aan het aanleren van normen en vinden gezelligheid erg belangrijk. Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdaging
  • Uniek
  • Zelfkennis en zelfvaardig
  • Samenwerken
  • Oplossingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2022 stonden er 317 leerlingen ingeschreven op PCBO De Kring. Een mooi aantal gezien de omvang van andere scholen en het aantal kinderen in de wijk.

De leerlingen zijn bij de start van het schooljaar verdeeld over 12 groepen. In de loop van het schooljaar wordt een 13de (kleuter)groep geformeerd. Het aantal leerlingen per groep varieert, er is geen harde onder- of bovengrens, maar 30 leerlingen in een groep is in de praktijk nog net behapbaar. We kiezen er bij de groepsgrootte voor om de reeds aanwezige leerlingen de onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden waar zij recht op hebben. Dit kan betekenen dat in geval van overstap van een andere school uw kind niet kan worden geplaatst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Met een proactieve aanpak, een sterke pedagogische klimaat en een goed contact met kinderen en ouders hopen wij te bereiken dat kinderen zich sociaal en fysiek veilig voelen op school. 

Ons pestprotocol is onderdeel van het sociaal veiligheidsplan. Voor de inhoud ervan wordt naar dit plan verwezen.  Daarin onder andere de stappen die doorlopen worden in geval van een pestsituatie.

Terug naar boven