PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van PCBO De Kring. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op De Kring mag je zijn wie je bent. Ieder kind ontdekt er zijn talent!

De letters van het woord kring zijn tevens de beginletters van de kernwaarden van onze school. We bieden de kinderen op onze school kwaliteit, we handelen vanuit respect voor de ander, staan voor onze protestants-christelijke identiteit, hechten aan het aanleren van normen en vinden gezelligheid erg belangrijk. Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdaging
  • Uniek
  • Zelfkennis en zelfvaardig
  • Samenwerken
  • Oplossingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober staan er ca. 345 leerlingen ingeschreven op PCBO De Kring. Deze leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert, er is geen harde onder- of bovengrens maar 30 leerlingen in een groep is in de praktijk nog net behapbaar. We kiezen er bij de groepsgrootte voor om de reeds aanwezige leerlingen de onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden waar ook zij recht op hebben. Dit kan betekenen dat uw kind niet kan worden geplaatst.
PCBO De Kring hanteert dit schooljaar (20-21) noodgedwongen een leerlingenstop. Met alle leerlingen die al aangemeld zijn zitten alle kleutergroepen in de loop van het schooljaar vol. Wilt u weten of er toch plaatsingsmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in een hogere groep, neem dan contact op met de directie van de school. Voor volgend schooljaar zijn er nog wel (beperkt) plaatsingsmogelijkheden.

De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Opvallend is dat een relatief grote groep kinderen woonachtig is in andere delen van De Maten of zelfs in andere stadsdelen. Ouders kiezen zeer bewust voor het inschrijven op PCBO De Kring, iets waar we trots op zijn.

Weergave

Leerlingen
342
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Met een proactieve aanpak, een sterke pedagogische klimaat en een goed contact met kinderen en ouders hopen wij te bereiken dat kinderen zich sociaal en fysiek veilig voelen op school. 

Ons pestprotocol is onderdeel van het sociaal veiligheidsplan. Voor de inhoud ervan wordt naar dit plan verwezen.  Daarin onder andere de stappen die doorlopen worden in geval van een pestsituatie.

Terug naar boven