Anne Frankschool Apeldoorn

Regentesselaan 34 7316 AG Apeldoorn

Schoolfoto van Anne Frankschool Apeldoorn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Kinderen maken vaak sprongen in hun ontwikkeling. Wij monitoren de schoolresultaten van onze leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 met de methodegebonden toetsen, onze observaties en via het leerlingvolgsysteem van Cito. Afhankelijk van het leerjaar worden de kinderen twee keer per jaar getoetst op taal, rekenen & wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, studievaardigheden, (werkwoord)spelling en woordenschat. Door onze leerlingen zorgvuldig te volgen, krijgen wij een goed beeld van hun mogelijkheden. In groep 8 nemen wij de Cito Eindtoets af. De Cito Eindtoets beschouwen wij nadrukkelijk als slechts één van de toetsen van een groter geheel.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen aan leerlingen uit groep 8 baseren we op de resultaten van het leerlingvolgsysteem en onze eigen bevindingen rond motivatie en het beheersen van leerfuncties (zoals kunnen kiezen, plannen, samenwerken en agenderen). We bespreken het advies altijd eerst met de ouders van onze leerlingen. Als een leerling zich ingeschreven heeft bij een school voor voortgezet onderwijs (VO) volgt een afspraak tussen de leerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de VO-school. Hiermee willen wij bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, daarom staat de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend voorop! De Inspectie heeft onze school in mei 2015 beoordeeld en het basisarrangement toegekend. Dat houdt in dat de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven