SBO De Vorm

Waleweingaarde 114 7329 BD Apeldoorn

Schoolfoto van SBO De Vorm

In het kort

Toelichting van de school

De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Speciaal onderwijs betekent onderwijs voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen.

Veel kinderen, die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en leerling en de leerlingen onderling. We proberen het kind succeservaringen te geven en te laten opdoen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Op De Vorm vinden we de gevoelens van veiligheid van de leerlingen van wezenlijk belang en werken daarom vanuit een positief pedagogisch klimaat en gebruiken de Kanjertraining. Daarnaast besteden wij veel tijd en energie aan taal en rekenen. Wij hanteren de methodieken:  ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, “LIST” (Lezen is Top) en bij het rekenen “Met sprongen vooruit”.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine katholieke school voor speciaal basisonderwijs (SBO). De kleinschaligheid heeft als voordeel dat iedereen elkaar kent en leerlingen dan ook echt gezien worden.
Weergave

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven