Openbare Basisschool Meester Lugtmeijer

1e Wormenseweg 158 7331 MR Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Lugtmeijer

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten

Onze school heeft leerkrachten en onderwijsassistenten, die voor het merendeel in vaste dienst zijn. Wij hechten er veel waarde aan dat kinderen een goede relatie kunnen opbouwen met de leerkracht. Door overheidsmaatregelen zoals ADV en BAPO, maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat kinderen te maken kunnen hebben met meer dan één leerkracht. Wij streven naar maximaal twee vaste leerkrachten per groep. 

Conciërge/vrijwilligers

Onze school heeft geen conciërge. We hebben een aantal vrijwilligers die ons onder andere helpen met de schooltuin en kopiëren. Wilt u ons helpen met bijvoorbeeld het onderhoud van het schoolplein? Wij horen graag van u. Alle hulp is welkom.

Stagiaires

Onze school biedt aan studenten van het ROC Aventus de gelegenheid om stage te lopen en zo ervaring op te doen. In principe kunnen deze studenten ingezet worden in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de groepsleerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding.

Voor de nascholing worden wij, als team, begeleid door deskundigen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school maakt gebruik van PON, de invalpool voor primair onderwijs. De directeur zal bij ziekte of verlof zoeken naar een bevoegde invaller. Soms lukt dat niet direct en moeten we creatief zijn in het zoeken naar oplossingen, alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Ouders worden echter altijd vooraf op de hoogte gesteld. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma klaar. Iedere groep heeft een klassenmap, waarin het weekrooster staat. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind, stevig fundament voor de toekomst

Het onderwijs aan jonge kinderen vormt de basis voor hun ontwikkeling in de toekomst. Deze basis moet stevig en duidelijk zijn. Op De Lugtmeijer kijken we goed naar kinderen. Wij houden hun ontwikkelingsfase in beeld en sluiten aan bij de (onderwijs)behoefte. Spel en spelen zien we als centrale activiteit en we werken doelgericht volgens de doelen van het SLO.

Spelend leren

De leerkracht biedt (nieuwe) doelen aan in een (kleine) kring waar vervolgens in verschillende themahoeken spelenderwijs aan wordt gewerkt. De leerkracht speelt mee met de leerlingen zodat zij nog beter kan aansluiten bij de behoeften door bijvoorbeeld het niveau van het spel te verhogen.

Ontwikkeling in beeld

De ontwikkeling van jonge kinderen houden wij structureel bij. Op deze manier volgen we de ontwikkeling en krijgen goed in beeld wat de kinderen kunnen en nog kunnen leren. Deze aanpak stelt ons in staat om in te spelen bij eventuele stagnaties in de ontwikkeling of door bijvoorbeeld een andere aanpak en/of aanbod te kiezen. De leerkracht is geregeld in gesprek met de intern begeleider over die ontwikkeling. Samen bekijken zij of de ontwikkeling verloopt zoals verwacht en passend is. Door reflectie op het eigen handelen past de leerkracht zijn handelen nog beter af op de behoeften van kinderen. Indien nodig wordt er, in overleg met de ouders, extra ondersteuning aangevraagd. Extra ondersteuning wordt door de intern begeleider aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarnaast hebben wij onderwijsassistenten op school die leerlingen extra kunnen ondersteunen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De doorgaande ontwikkeling van kinderen staat in de belangstelling. Voorzieningen stemmen daarom hun bevindingen op elkaar af, te beginnen bij het consultatiebureau. Peuterspeelzaal “Ratjetoe” is in een van onze gebouwen gehuisvest. Leidsters en leerkrachten hebben regelmatig overleg en maken afspraken met elkaar. Er is een intensieve samenwerking met Ratjetoe. Deze samenwerking houdt in dat de peuters en de kleuters regelmatig samen activiteiten organiseren. Doel hiervan is om de peuters al spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool veel kleiner.  De peuters kennen de leerkrachten al, weten de regels en afspraken. Gezamenlijke activiteiten als: samen op pad, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij. 

Digikeuzebord bij kleuters

Dit programma is ervoor bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk te volgen en te stimuleren. Leerkrachten zetten op het digikeuzebord spelactiviteiten klaar. Leerlingen kunnen op het digikeuzebord kiezen wat zij willen spelen. Leerkrachten observeren gericht tijdens het spel en laten het activiteitenaanbod aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Leerkrachten sluiten aan bij het spel om het spel zo te verdiepen. Wij werken in thema’s aan de ontwikkeling van de kleuters. Hierbij maken we gebruik van verschillende bronnenboeken. We maken bijvoorbeeld met getal & ruimte junior en van de activiteiten uit bijvoorbeeld fonemisch en gecijferd bewustzijn. De klasinrichting is steeds gericht op het thema dat behandeld wordt in de groep. Zo ontstaat er een rijke leeromgeving waarin de kleuters spelenderwijs tot ontwikkeling komen.

Samenwerking met de peuterspeelzaal

Op De Lugtmeijer werken wij nauw samen met de peuterspeelzaal. Wij geloven sterk in de kracht van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen waar we ook geregeld afstemming over hebben. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers plannen samen de thema’s en ook de inrichting van de speel-leeromgeving. Op deze manier is er sprake van een ononderbroken ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Lugtmeijer hebben we een vijf-gelijke-dagen model van 8.30u-14.00u voor alle leerlingen. De leerlingen hebben twee keer een kwartier pauze, waarin zij buiten spelen. Tijdens het eten en drinken leest de leerkracht voor of kijkt de groep educatieve programma’s, zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal, Koekeloere en Huisje Boompje Beestje.

Op onze school besteden we het grootste deel van de onderwijstijd aan de kernvakken taal, rekenen en lezen. De basisvakken vinden wij het belangrijkst. Daarmee leggen we de basis voor het leren. Daarnaast is er in alle groepen elke week een les van de kanjertraining en gymles. In de bovenbouw besteden we aandacht aan de zaakvakken en Engels. Ook krijgen de kinderen creatieve vorming in bijvoorbeeld een knutselcircuit en tijdens de muzieklessen. Elke groep heeft wekelijks muziekles.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school komen. We hebben een protocol opgesteld om verzuim tegen te gaan. Dit kunt u vinden op de pagina schoolverzuim en verlof. Om te zorgen dat de leerlingen hun tijd effectief besteden zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen vlot aan de slag kunnen wanneer zij in de klas komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2024-2025 wordt gestart met de inzet van een brugfunctionaris. De brugfunctionaris is laagdrempelig beschikbaar voor ouders. Zij ondersteunt bij vraagstukken die ouders en/of leerlingen hebben. De brugfunctionaris weet welke instanties beschikbaar zijn voor ouders en kan hen ondersteunen bij het zoeken naar de juiste instanties.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang Ratjetoe

Onze peuteropvang vind je aan de Eerste Wormenseweg in Apeldoorn-Zuid. In onze vrolijke groepsruimte in de Meester Lugtmeijerschool bieden wij voor- en vroegschoolse educatie aan. Met de peuters gaan we actief op avontuur. Boodschappen doen in de themahoek, dansen, prentenboeken lezen en een brief posten in de buurt. Spelenderwijs leert je peuter veel! Wij zijn dol op zandkastelen bouwen, wipwappen en kriebelbeestjes zoeken op ons plein. Of doe mee met toffe spelletjes op het gras. ‘Daar komt de bal, vangen!’

Bij VVE peuterspeelzaal  Ratjetoe creëren wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peuterspeelzaal als een ideale voorbereiding op de basisschool. VVE betekent; voor- en vroegschoolse educatie. VVE ondersteunt kinderen extra in hun ontwikkeling, vooral in spel en taal.  Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en wordt 16 uur per week aangeboden. Het consultatiebureau geeft een indicatie af als een peuter in aanmerking komt voor plaatsing op een VVE-locatie. VVE kinderen komen 40 weken per schooljaar, de peuterspeelzaal is tijdens de reguliere schoolvakanties gesloten.

De missie van peuterspeelzaal Ratjetoe is om op professionele wijze opvang te bieden en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar, zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers die deze opvang verzorgen hebben extra vaardigheden en kwalificaties die een gestructureerde en onderwijskundige aanpak mogelijk maken.

Wij vinden het erg belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op de peuterspeelzaal. Zij moeten zich vertrouwd en veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers, zodat de ouders met een goed gevoel hun kinderen kunnen achter laten.

Samenwerking met school

De peuterspeelzaal werkt veel samen met de basisschool. De thema's worden samen met de school bedacht en uitgevoerd, verder nemen de peuters ook deel aan gezamenlijke activiteiten binnen de school. De pedagogisch medewerkers mogen gebruik maken van de materialen van school. De regels van de basisschool worden de peuters alvast aangeleerd, zodat ze straks makkelijk kunnen integreren op school.

De opvang vindt plaats in een kleine groep (maximaal 14 kinderen). Hierdoor is er genoeg ruimte voor aandacht voor het individuele kind, maar ook voor een goede sfeer in de groep.

De openingstijden van VVE peuterspeelzaal Ratjetoe zijn:

Maandag van 08.10 - 13.30 uur

Dinsdag van 08.10 – 13.30 uur

Donderdag van 08.10 -13.30 uur

Terug naar boven