PCBO Regenboog-Woudhuis

Lage Landenlaan 1 7325 NR Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO Regenboog-Woudhuis
 • Schoolfoto van PCBO Regenboog-Woudhuis
 • Schoolfoto van PCBO Regenboog-Woudhuis
 • Schoolfoto van PCBO Regenboog-Woudhuis
 • Schoolfoto van PCBO Regenboog-Woudhuis

In het kort

Toelichting van de school

Regenboog Woudhuis is een kleurRijke, eigentijdse en open Christelijke basisschool. Wij vinden het belangrijk om in onze school een sfeer te creëren waar binnen kinderen zich veilig voelen. Zich geaccepteerd weten door medeleerlingen en leerkrachten. Onderwijs in diversiteit. Verbinden met hart, hoofd en handen in een rijke leef- en leeromgeving. U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samen, plezier, veilig,
 • ontwikkelen, geloof, ruimte
 • verbinden en vertrouwen
 • KleurRijk
 • Leren met hart, hoofd + handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aannamebeleid
PCBO De Regenboog Woudhuis heet kinderen in de basisschoolleeftijd, met verschillende levensovertuigingen, maatschappelijke en sociaal economische achtergronden welkom. We richten ons voornamelijk op kinderen uit de buurt, maar laten ook kinderen uit andere delen van Apeldoorn toe. We verwachten van ouders/verzorgers dat zij de Christelijke identiteit van onze school respecteren en dat de kinderen deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien. Wanneer ouders of verzorgers interesse tonen in onze school, worden zij uitgenodigd voor een persoonlijk kennis­makingsgesprek. In dat gesprek, met de directie van de school, wordt de werkwijze en visie van de school uitgelegd en krijgen de ouders een rondleiding door het schoolgebouw. Bij de inschrijving wordt in alle gevallen getoetst of kinderen en ouders/verzorgers passend zijn in ons pedagogisch en didactisch klimaat, onze visie en onze religieuze achtergrond respecteren. Middels de informatie-uitwisseling, die voortvloeit uit gesprekken met ouders/verzorgers, de eventuele onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties, zal de directie een oordeel vormen en expliciet aangeven wanneer en waarom aanname al dan niet wenselijk is. Uitgangspunt is dat de school in staat is een passend onderwijs­arrangement aan te bieden. De intern begeleider kan ook betrokken zijn bij de inschrijfprocedure. Eventuele afspraken tussen de ouders en school worden vastgelegd tijdens de inschrijfprocedure.

Aanmelding algemeen
Middels het inschrijfformulier verstrekken ouders/verzorgers gegevens en geven aan graag in aanmerking te komen voor een plaatsing op onze school onder de door ons gestelde condities. Alle aanmeldingen vinden plaats middels een ingevuld en on­dertekend inschrijfformulier. De inschrijfformulieren zijn op onze school verkrijgbaar.

Beleid aanmelding/inschrijving
Wij kennen bij de aanmelding en inschrijving twee groepen leerlingen die ieder een eigen traject volgen:  

 • Schoolgaande kinderen die een andere school zoeken. Hierbij kan de intern begeleider of de directeur contact opnemen met de school van herkomst. Hiervoor hebben we een protocol “Overname leerlingen” (zie bijlage).
 • Kinderen die vier jaar worden en hun schoolloopbaan beginnen in groep 1. Meer informatie kunt u vinden via https://www.basisscholenapeldoorn.nl 

Uiteraard bent u van harte welkom om kennis te komen maken of onze school te komen bekijken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven