Openbare Basisschool Rietendak

Zilverweg 29 7335 DC Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool Rietendak

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten van het onderwijs

Leerlingen hebben voldoende basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig om kennis te vergaren bij alle andere vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht hebben op welke resultaten onze leerlingen behalen. We kunnen dan tijdig hun onderwijs bijsturen als dat nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Behaalde referentieniveaus  Het wettelijke oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren*. Daarbij worden twee indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en  rekenen samen worden genomen:  

  • Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.  
  • Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.  

2022-2023

Het gemiddeld behaalde percentage van zowel 1F als 1S/2F zijn boven de signaleringswaarde. De groei die vorig jaar is ingezet, is dit jaar doorgezet. Met name de groei van 1S/2F is sterk, enigszins ten koste van de groei van de percentages die behaald zijn op 1F. Voor 1F is er een lichte groei zichtbaar. Er is het afgelopen sterker ingezet op de sterkere leerlingen, naast het versterken van de leerlingen die uitstromen op 1F. De ingezette groei gaan wij doorzetten door een gericht plan voor de groepen 6, 7 en 8 en door het geven van goed onderwijs vanaf groep 1. Daarbij zorgen we voor een goede doorgaande lijn om zo de leerlingen een optimale groei te kunnen laten doormaken.De resultaten van de leerlingen zijn boven de signaleringswaarde, maar we willen nog meer uit onze leerlingen halen. Door de ingezette aanpak door te zetten zullen de resultaten blijven groeien. We zien dat onze integrale aanpak effect heeft. Dit is te zien aan de hand van de toetsen van de methode en ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. De prognoses laten zien dat de resultaten tenminste in lijn komen met de kenmerken van onze leerlingen. We willen de groei doorzetten en daarmee de volgende doelen bereiken: 100% 1F en 65% 1S/2F.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de toetsen van Cito "Leerling in beeld". Meer informatie en een informatiefilmpje vindt u hier.

De Rietendakschool werkt met groepsplannen en didactische groepsoverzichten. Voor elk kind worden de resultaten bekeken van citotoetsen en methodetoetsen. Naar aanleiding van deze toetsen en de observaties in de klas worden de doelen voor elke leerling bepaald. De leerkracht noteert in het didactisch groepsoverzicht een ambitieus doel voor de vaardigheidsscore van de leerlingen. Tijdens de tussenevaluatie en bij de eindevaluatie worden de resultaten geanalyseerd en beschrijft de leerkracht wat heeft bijgedragen aan behaalde resultaten. Wanneer de leerling de doelen niet behaald heeft zal beschreven worden waar dit aan ligt. Hierbij wordt met name gekeken naar het leerkrachthandelen en de (extra) stappen die genomen zijn om tot het resultaat te komen. Vervolgens worden de nieuwe leerdoelen beschreven, waarbij wordt gekeken wat de leerling nodig heeft om tot de doelstelling te komen. De analyse van de voorgaande groepsplannen en didactische groepsoverzichten worden hier in meegenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 begint de vorming van het schooladvies.Het is het belangrijkst dat uw kind groei laat zien in de grafieken. Groei betekent dat uw kind leert op zijn of haar eigen niveau.In groep 7 bekijkt de leerkracht de grafieken opnieuw. Er wordt niet alleen gekeken naar de grafieken maar ook naar de methodetoetsen en de werkhouding in de klas. Samen met het adviesteam, kijkt de leerkracht welk voorlopig advies het best bij uw kind past. De leerkracht van groep 8 ondersteunt in de taak voor het vormen van het voorlopig advies. U als ouder tekent in groep 7 voor dit voorlopig advies. Het voorlopige advies is niet bindend.

In groep 8 kunnen de resultaten en ontwikkeling van uw kind nog alle kanten opgaan. U kunt zich in groep 7 al wel samen met uw kind gaan oriënteren op scholen.In groep 8 wordt aan het begin van het jaar bij alle leerlingen de cito B8 afgenomen. Zo wordt de groei van uw kind inzichtelijk. Het adviesteam kan zo gaan bekijken of het voorlopige advies moet worden bijgesteld. In december wordt het schooladvies bepaald door het adviesteam. In januari krijgt uw kind het schooladvies. U kunt dan samen met uw kind gericht VO-scholen gaan bezoeken. In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Het kan zijn dat het advies van de doorstroomtoets hoger is dan het schooladvies. In maart kan het advies worden bijgesteld. U ontvangt uiterlijk 24 maart het definitieve advies. Na de doorstroomtoets kunnen er dus twee routes volgen: als eerst kan het zo zijn dat het schooladvies hetzelfde blijft. Ten tweede kan het advies worden aangepast omdat de doorstroomtoets beter is gemaakt. Na beide situaties stopt daar het adviestraject. Vanaf dat moment in maart kun je je aanmelden bij het VO. De centrale aanmeldweek loopt van 25-31 maart voor het schooljaar 2023-2024. Dit aanmelden doet u als ouder zelf bij de school waar uw zoon/dochter naar toe wil na de zomervakantie. Uiterlijk 15 mei 2024 ontvangt u bericht van de VO-school over de plaatsing. Daarna vindt er nog een warme overdracht plaats tussen de VO-school en de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken vanuit de uitgangspunten van De Kanjertraining. De Kanjertraining is dagelijks zichtbaar en herkenbaar in de school. De Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar. Het zorgt voor een betere relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. En er ontstaat een veilige sfeer op school en de kinderen voelen zich daardoor fijner. De Rietendakschool is een gecertificeerde Kanjerschool. Dit betekent dat alle leerkrachten de opleiding hebben gevolgd om te werken met de Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren met plezier
  • Wij zijn te vertrouwen
  • Iedereen doet mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft de afgelopen jaren een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. De inspectie beoordeelt alle onderdelen voldoende, behalve de onderwijsresultaten. Dit onderdeel komt voort uit het driejaarsgemiddelde van de eindtoets van groep 8. We zien de resultaten van de eindtoets elk jaar groeien en hier zijn wij erg trots op. 

Terug naar boven