Openbare Basisschool Rietendak

Zilverweg 29 7335 DC Apeldoorn

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rietendak
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rietendak
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Rietendak

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. Kenmerkend voor De Rietendakschool is dat de naam van onze school afgeleid is van het prachtige monumentale gebouw met rieten kap. Het is een bijzondere plek in Apeldoorn Zuid, met veel ruimte voor de leerlingen. Wij hebben een prachtig, groot plein en de school staat dicht bij het park. 

Op onze school werkt een betrokken en enthousiast team. Wij hebben oog voor ieder kind. Kleinschalig, persoonlijk, flexibel en veilig, dat is in het kort gezegd de sfeer op onze school.

U vindt op "scholen op de kaart" informatie over onze school, gebaseerd op gegevens van DUO, de Onderwijsinspectie en natuurlijk van ons zelf. Roept deze informatie vragen bij u op aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Cijfers zijn een deel van het verhaal.

Ik nodig u dan ook graag uit voor een bezoek aan onze school om een kijkje achter de cijfers te nemen.


Graag tot ziens,

Petra Bos

Directeur obs RietendakMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen sterk
  • Dialoog
  • Positief, huiselijk
  • Veiligheid en rust
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben ongeveer 120 leerlingen op school. De kinderen komen uit de buurt van de school en spelen na schooltijd nog vaak samen op het plein. Alle leerlingen kennen elkaar. Van nieuwe leerlingen en ouders horen we dat kinderen zich snel welkom voelen bij ons op school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incident plaatsvindt, wordt dit geregistreerd en geëvalueerd. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.Voor Leerplein055 betekent dit dat: het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid: op school wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn KIVA, ZIEN, Kanvas, etc.   elke school een vertrouwenspersoon heeft die het beleid ten aanzien van pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ondersteuning Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG in Apeldoorn biedt ondersteuning van ouders en kinderen op het gebied van gezonde en veilige groei en ontwikkeling. Aan iedere school in Apeldoorn zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden.Het CJG kan school, ouders en leerlingen daarnaast begeleiden, adviseren en verwijzen bij onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie.Zie voor meer informatie www.cjgapeldoorn.nl

Coördinator en vertrouwenspersoon

De Rietendakschool heeft een anti-pestcoördinator op school. Dit is Monique Kraayenhof. Zij gaat aan het begin van het schooljaar langs alle groepen om kennis te maken en haar rol uit te leggen aan de leerlingen. Dit doet de vertrouwenspersoon ook aan het begin van het schooljaar.Elk jaar stellen de anti-pestcoördinator en de vertrouwenspersoon zich voor aan de ouders d.m.v. een bericht in de nieuwsbrief. In de school hangen flyers met een foto van de anti-pestcoordinator en de vertrouwenspersoon zodat leerlingen en ouders weten bij wie ze terecht kunnen.De anti-pestcoördinator, die eveneens kanjercoördinator is, doet lesbezoeken in de groepen en coacht leerkrachten in het omgaan met specifiek gedrag. Ook sluit Monique (de anti-pestcoördinator) aan bij gesprekken met ouders en leerlingen, waar de leerkracht ondersteuning bij vraagt.

Terug naar boven