Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Laan van de Charleston 75 7323 RV Apeldoorn

Schoolfoto van Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De behaalde score is gebaseerd op een zeer klein aantal deelnemende kinderen. Het resultaat ligt boven de prestatie die redelijkerwijs van deze kinderen mocht worden verwacht. Inmiddels is, door de verhuizing en wijziging van onderwijsconcept, een andere situatie ontstaan. Kinderen werken op hun eigen niveau langs doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. Daarmee is het leerstofjaarklassensysteem (groep 1 t/m 8) doorbroken.

De Vliegenier bevindt zich in de fase van het verder aanscherpen van het concept Dalton Sterrenschool. De leerresultaten en de ontwikkeling van de kinderen worden door het schoolteam op de voet gevolgd. Het concept Sterrenschool vloeit voort uit onze deelname aan de pilot 'flexibele schooltijden' vanuit het ministerie OCW. Inspectie en minsterie kijken daarom nauwlettend mee naar de onderwijskwaliteit die wij bieden.

Wij verwachten een stijging in de gemiddelde Citoscore, wanneer de leerlingen die volgens het nieuwe concept werken leerjaar 8 bereiken. Die score zal bovendien betrouwbaarder zijn omdat een grotere groep kinderen dan meedoet aan de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen passen bij de mogelijkheden van de leerlingen en de behaalde Cito-eindscores. In 2011-2012 ging het om een zeer klein aantal leerlingen.

Door de toename van het aantal kinderen en de verhuizing naar een andere wijk, verwachten we dat de samenstelling van de schoolbevolking zich verder wijzigt. Daaraan gekoppeld zullen de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs ook veranderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De leerresultaten en de ontwikkeling van de kinderen worden door het schoolteam op de voet gevolgd. Het concept Sterrenschool vloeit voort uit onze deelname aan de pilot 'flexibele schooltijden' vanuit het ministerie OCW sinds het schooljaar 2012-2013. Inspectie en minsterie kijken daarom nauwlettend mee naar de onderwijskwaliteit die wij bieden. In het schooljaar 2013-2014 vindt een regulier inspectiebezoek plaats, gecombineerd met een specifiek onderzoek in verband met de deelname aan de pilot.

Terug naar boven