IKC Spoorbuurt

Nieuweweg 19 1761 EC Anna Paulowna

Schoolfoto van IKC Spoorbuurt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt scoort op de eindopbrengsten datgene dat op grond van de schoolpopulatie verwacht mag worden. Twee keer per jaar monitort en analyseert het team de resultaten en reflecteert het team op de effecten van het onderwijs. Aan de hand van deze opbrengsten worden verbeterpunten opgepakt om aanpassingen in het onderwijsaanbod en het handelen te doen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het in kaart brengen van de ontwikkeling in de groepen 1 en 2 vindt plaats middels het invullen van het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep. Deze gaat uit van de ontwikkelings- en leerlijnen van het kind. In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling door middel van het leerlingvolgsysteem van IEP.  We werken hierbij via een kwaliteitszorgkalender binnen het IKC. Er wordt binnen IKC Spoorbuurt onderwijs gewerkt volgens het systeem van groepsplanloos werken binnen een handelingsgerichte aanpak. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij werken volgens een procedure richting het voortgezet onderwijs waarin afstemming met het VO en intern met de medewerkers in de bovenbouw van de school essentieel is. Eind groep 7 wordt een pre-advies gegeven. In groep 8 ontvangen de kinderen een voorlopig en definitief advies dat wordt ondersteund door een groeigesprek met ouders en kind. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC Spoorbuurt streeft  ernaar  een  school  te  zijn  met  een  goede  sfeer  waarin iedereen zich thuis  voelt, kinderen,  ouders  en  leerkrachten.  We  creëren  een  veilige leeromgeving door met  de  kinderen  na  te denken  over  hoe  je  op  respectvolle wijze met  elkaar  kunt omgaan.  Om  dit  te  bereiken  wordt  er  op school gewerkt met het programma van de kanjertraining.  De  Kanjertraining  is  erop  gericht  kinderen  te  leren  omgaan  met  verschillende sociale situaties. Kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en naar elkaar te kijken. De leerkrachten van onze school hebben de Kanjertraining gevolgd en geven de Kanjerlessen in hun groep. Op school zijn verschillende afspraken. De school heeft de afspraken samengevat in de ‘kanjerregels’. Deze hangen zichtbaar in iedere groep.  Met de Kanjertraining worden de volgende doelen nagestreefd:Kinderen durven zichzelf te zijn.Kinderen voelen zich veilig.Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken.Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zich op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kanjertraining
  • Preventief
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven