IKC Spoorbuurt

Nieuweweg 19 1761 EC Anna Paulowna

Schoolfoto van IKC Spoorbuurt

Het team

Toelichting van de school

We werken samen met Team Sportservice en een eigen vakleerkracht. Twee keer per week krijgen alle groepen bewegingsonderwijs van 45 minuten per moment. Daarnaast hebben we drie keer per week pauzesport, waarbij studenten van het Cios sport en spel begeleiden gedurende drie momenten per lesdag. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Bij een ziektemelding zullen wij eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.

2. Indien we eigen vervangers hebben (vanuit de invalpool) of het schoolnetwerk zullen wij deze eerst benaderen. 

3. Daarna zullen we proberen invallers van de beschikbare invallerslijst te benaderen met de vraag om bij ons op school te komen invallen. 

4. Indien noodzakelijk zullen we eigen parttime personeel benaderen om extra te werken. Het betreft hier dan uitbreiding van werkzaamheden met de bedoeling een zieke leerkracht te vervangen. 

5. Indien er een Pabostagiaire (3e -4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht van een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt. 

6. Indien mogelijk zal de eigen onderwijsassistent in overleg met de directie toezicht op een groep houden tijdens de eerste ziektedag 

7. Indien mogelijk zal er een beroep worden gedaan op Kinderopvang Kappio om de mogelijkheden te onderzoeken of er twee pedagogisch medewerkers een groep kunnen opvangen. Het betreft dan geen onderwijs, maar opvang en de kinderen zullen met een werkpakket aan de slag gaan.

8. Indien mogelijk zal er een beroep worden gedaan op ouders met een didactische achtergrond. Deze ouders zijn opgenomen in een bijlage. (alleen beschikbaar voor de directie van de school)

9. De directeur en de intern begeleider zijn niet beschikbaar voor lesgevende taken. Zij kunnen niet worden ingezet voor lesgebonden activiteiten bij ziekte van een leerkracht. 

10. In een uitzonderlijke situatie kan ervoor worden gekozen om de groep voor één lesdag te verdelen over andere groepen. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie zijn dat de leerkracht gedurende de lesdag ziek wordt en naar huis gestuurd wordt. Deze maatregel is echter niet het uitgangspunt van het beleid en zal alleen in uitzonderlijke situaties worden toegepast. 

11. Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie van de school gemeld aan het College van Bestuur.

12. In principe worden groepen niet verdeeld over andere groepen, aangezien de kwaliteit van het onderwijs en de groepsgroottes in andere groepen onder druk komen te staan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs is omschreven in onze ikcgids. In de bijlage op deze pagina kunt u deze vinden. Daarnaast kunt u de website van de school bezoeken: www.ikcspoorbuurt.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 sluiten we aan bij de ontwikkeling van de kinderen opgedaan in de groepen 1-2 vanuit de principes van basisontwikkeling. Basisontwikkeling gaat uit van de eigen ontwikkeling van kinderen. Elk kind ontwikkelt zich anders. Om zich te kunnen ontplooien moet het zich vrij en veilig voelen. De methode vormt daarmee het uitgangspunt van werken. Op onze school werken we ook met weektaken. Belangrijk is dat leerlingen hierdoor leren plannen, keuzes maken en organiseren. In de groepen 7 en 8 gebruiken de kinderen dan ook een agenda om te leren plannen. De leerkrachten volgen, begeleiden en sturen de leerlingen en hanteren als rode draad de methodes bij de diverse vakgebieden. Net als elke andere school stelt IKC Spoorbuurt zich ten doel om de kerndoelen die de overheid heeft vastgesteld voor alle kinderen haalbaar te laten zijn. Deze kerndoelen zijn op verzoek bij de directie verkrijgbaar. Zij zijn ook te downloaden via onze website. Leren gebeurt in een doorlopend proces tot en met groep 8. Om vroegtijdig problemen te signaleren, nemen leerkrachten regelmatig toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem af. De keuzes die wij maken om de  kerndoelen te bereiken staan verder beschreven in het schoolplan. Daarin staat ook welke ontwikkelingen er de komende jaren op school lopen en welke inhoudelijke keuzes daaraan ten grondslag liggen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie IKC-gids. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn op weg naar een inclusiever IKC.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven