Basisschool De Meerpaal

De verwachting 5 1761 VM Anna Paulowna

Schoolfoto van Basisschool De Meerpaal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elke unit heeft te maken met meer dan één leerkracht.

Dat komt door deeltijdwerk, compensatieverlof, studieverlof of een speciale taak binnen de school.

Bij ziekte wordt een beroep gedaan op de vervangingspool of de regiopool van Surplus.

Mocht deze onverhoopt niemand ter beschikking hebben, dan worden de leerlingen met passend werk verdeeld over andere units. De school doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Helaas kunnen wij niet meer door schaarste op de arbeidsmarkt garanderen dat de kinderen dus niet naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken in Units (Bouwgroepen)

De scholen werken niet in groepen maar in units. Bij het werken zijn de kinderen leidend. Zij krijgen bij ons de kans om ontdekkend te leren, samen te werken, te kiezen uit rijke activiteiten en zelf te plannen. Ze worden begeleid door meerdere volwassenen en krijgen direct een feedback (reactie) op hun werk. Dat alles is zichtbaar in het gebouw. De kinderen verblijven maar een klein deel van de tijd op dezelfde werkplek binnen de unit.

Elke unit heeft een veranderbare omgeving waar kinderen in wisselende samenstelling elkaar en de leerkrachten ontmoeten. Elke dag start met een plangesprek. Kinderen plannen hun werk grotendeels zelf en werken op het leerplein of in het klaslokaal. In het klaslokaal geeft de leerkracht extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben en op het leerplein werken kinderen zelfstandig onder toezicht. Na elk dagdeel wordt er met de hele groep geëvalueerd.

Leerplein

Leerpleinen zijn fysieke, multifuctionele ruimtes. Dit betekent een interessante omgeving met uitdagende materialen en activiteiten.

Locatie Zandhorst

Er zijn op deze locatie twee leerpleinen waar kinderen samen kunnen werken en een apart techniek / ontdeklokaal. Daarnaast zijn er nog verschillende hoeken waar kinderen verschillende talenten kunnen ontplooien. denk hierbij aan een natuurhoek creatieve hoek, ontspanningshoek en een beweeghoek. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk waar zij werken en met wie. Kinderen krijgen zoveel verantwoording als zij aan kunnen. 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 vloeien alle vakgebieden in elkaar over. Het heeft geen zin om specifiek reken-, taal en speeltijd aan te geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor?Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland (Postbus 1120, 1810 KC Alkmaar) heeft in haar ondersteuningsplan beschreven welke basisondersteuning elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat omschreven welke specifieke ondersteuning binnen de basisondersteuning, de school uw kind kan bieden. Ook heeft de school de inzet van externe zorgverleners en ketenpartners beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel, dit is de ondersteuning om de school heen zoals de inzet van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf experts op een bepaald ondersteuningsgebied in huis hebben zoals een dyslexiespecialist, iemand die expert is op het gebied van autisme of op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van ondersteuning binnen de basisondersteuning. Dus als onze school uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep.

Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten “arrangement” voor uw kind, dit noemen we diepte of extra ondersteuning. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.  Wanneer de extra ondersteuning niet meer toereikend is, kan intensieve ondersteuning geboden worden in de vorm van plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking, dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Het CTO (Commissie Toelating Onderwijsvoorziening) bekijkt of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Onze school biedt in principe onderwijs aan alle kinderen.

Wij hebben in de school deskundigheid op het gebied van:

  • dyslexiebegeleiding via het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) elke week in de school;
  • autistisch spectrum;
  • sociaal-emotionele begeleiding door een wijkteammedewerker op een vaste dag in de school;
  • kindercoaching (waaronder Rots en Water). 

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school is een nauwe samenwerking met Kappio (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) aangegaan. Er is een warme overdracht van peuters naar ons kleuteronderwijs. Verder ondersteunen we elkaar waar mogelijk.

Ook proberen we personeel uit te wisselen (medewerkers buitenschoolse opvang en onderwijsassistenten) waardoor de samenwerking nog meer versterkt wordt.

Terug naar boven