Basisschool de Sluis

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

  • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
  • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
  • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
  • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
  • Schoolfoto van Basisschool de Sluis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets van De Sluis zijn in het schooljaar 2018-2019 op voldoende niveau. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het in kaart brengen van de ontwikkeling in de groepen 1 en 2 vindt plaats middels het invullen van het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen (OVMJK). Verder gebruiken we het entreeformulier dat na vier tot zes weken vanaf de binnenkomst van een kind door de ouders wordt ingevuld en samen met de groepsleerkracht  besproken. Na drie maanden volgt de eerste invulling van het OVMJK  plus de bespreking hiervan met de ouders.  

In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling door middel van methodetoetsen en de IEP toetsen, die volgens een in de toetskalender vastgestelde cyclus worden afgenomen. Aan het einde van groep 8 doen de leerlingen mee aan de centrale eindtoets. Wij vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun leerproces. In de midden- en bovenbouwgroepen kijken de kinderen zelf hun werk na. Zo wordt hen ook duidelijk of iets lukt of niet en waar ze nog hulp van de leerkracht nodig hebben. Na deze oefenfase volgt een dictee of toets. Deze worden door de leerkracht nagekeken en beoordeeld.  

Voor meer informatie over de manier waarop wij lesgeven, de niveaus van ondersteuning, ons instructiemodel, het brede aanbod en het klassenmanagement, verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsprofiel. Tevens hebben wij beleid beschreven voor aanbod aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één of meerdere vakgebieden. Beide stukken liggen op school voor u ter inzage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven