Basisschool de Sluis

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten, proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van bekende invalkrachten. Dit is als volgt geregeld:

 1. Bij ziekte neemt de directeur in eerste instantie contact op met de coördinator van de vervangingspool;
 2. Als er geen vervangers beschikbaar zijn, probeert hij andere vervangers te benaderen (parttimers of gepensioneerde leerkrachten);
 3. Vervolgens wordt gezocht naar een interne oplossing (onderwijsassistent onder supervisie van een leerkracht, ruilen van IB-uren of groep verdelen over andere groepen);
 4. Als er geen oplossing mogelijk is dan zullen wij kinderen in een uiterste geval naar huis moeten sturen. Hiervan worden ouders via ons communicatieplatform Kwieb op de hoogte gesteld (noodmelding). Voor kinderen waarvoor geen opvang beschikbaar is, zoekt de school naar een passende oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Sluis wordt gewerkt in jaargroepen. Buiten deze groepen ontmoeten de kinderen elkaar bij activiteiten, tijdens pauzes, op de leerstraten en tijdens (thematische) groepsdoorbrekende activiteiten. Leren doe je samen, ontmoeten stimuleren we dan ook zoveel als mogelijk.

Wekelijks worden er lessen bewegingsonderwijs gegeven aan de groepen 3 t/m 8 door een vakdocent. Een tweede les wordt gegeven door de groepsleerkracht (mits deze in bezit is van een gymbevoegdheid).

Op De Sluis worden maandelijks lessen levensbeschouwing verzorgd in de groepen 5 t/m 8. Deze lessen duren een half uur en worden gegeven door een vakdocent. In de andere groepen worden de lessen verzorgd door de eigen groepsleerkracht. Doel van deze lessen is kinderen kennis laten maken met verschillende geloofs- en levensovertuigingen om hiermee het begrip voor elkaar te vergroten.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat de Sluis een intensieve samenwerking aan met kunstencentrum Triade. Door middel van middel de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) worden teamleden geschoold in het geven van lessen kunst en cultuur. Hierbij wordt ook de samenwerking opgezocht met de lokale verengingen en kunstenaars. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2.

Op de Sluis wordt in groep 1 en 2 gewerkt aan de hand van 5 kernactiviteiten:

 • Spelactiviteiten (rollenspel spelen, spel in de huishoek, themahoeken, winkel..)
 • Constructieve en beeldende activiteiten (bouwen, spelen met constructiemateriaal, knutselen, tekenen, schilderen, kleien etc.)
 • Gespreksactiviteiten (gesprekken over onderwerpen in kleine en grote groepen, woordenschat uitbreiden,  verhalen vertellen, boeken voorlezen, versjes leren, lessen Vreedzame School etc.)
 • Lees- en schrijfactiviteiten (krabbelboodschappen tijdens spel, spelen bij de verteltafel en een verhaal naspelen, teksten bij tekeningen verwoorden, naam schrijven, letters maken van allerlei materialen, spelen met klanken, rijmen etc.)
 • Reken- en wiskunde activiteiten (bouwen, meten, wegen, ordenen, vergelijken, tellen, spelen met vormen, cijfers, mozaïek etc.)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch werken

In de groepen 3 t/m 8 wordt thematisch gewerkt voor wereldoriëntatie, taal, levensbeschouwing en kunsteducatie. Vanuit de kerndoelen worden thema's voorbereid. Door middel van onderzoek komen kinderen van alles te weten over het desbetreffende onderwerp. Waar mogelijk wordt ook taal in de thema's geïntegreerd (woordenschat, spreken, luisteren en het schrijven van teksten). Zo zoeken wij naar thema's die betekenisvol voor kinderen zijn. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland (Postbus 1120, 1810 KC Alkmaar) heeft in haar ondersteuningsplan beschreven welke basisondersteuning elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat omschreven welke specifieke ondersteuning binnen de basisondersteuning, de school uw kind kan bieden. Ook heeft de school de inzet van externe zorgverleners en ketenpartners beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel, dit is de ondersteuning om de school heen zoals de inzet van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf experts op een bepaald ondersteuningsgebied in huis hebben zoals een dyslexiespecialist, iemand die expert is op het gebied van autisme of op het gebied van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van ondersteuning binnen de basisondersteuning. Dus als onze school uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep.

Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten “arrangement” voor uw kind, dit noemen we diepte of extra ondersteuning. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.  Wanneer de extra ondersteuning niet meer toereikend is, kan intensieve ondersteuning geboden worden in de vorm van plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking, dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Het CTO (Commissie Toelating Onderwijsvoorziening) bekijkt of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Onze school biedt in principe onderwijs aan alle kinderen.

Wij hebben in de school deskundigheid op het gebied van:

 • dyslexiebegeleiding via het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) elke week in de school;
 • autistisch spectrum;
 • sociaal-emotionele begeleiding door een wijkteammedewerker op een vaste dag in de school;
 • kindercoaching (waaronder Rots en Water). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Sluis is onderdeel van Kindcentrum de Kroon. Binnen Kindcentrum de Kroon werken kinderopvang en de peuterspeelzaal intensief samen. Er is een warme overdracht van peuters naar kleuters. Daarnaast zijn er diverse activiteiten opgezet met peuters en kleuters, hebben peuters de mogelijkheid mee te draaien in een kleutergroep en wordt in het schooljaar 2021-2022 een start gemaakt met het formuleren van één visie op leren en ontwikkelen binnen het Kindcentrum. 

Terug naar boven