basisschool De Sluis

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

Schoolfoto van basisschool De Sluis

In het kort

Toelichting van de school

Samen enthousiast ontwikkelen in een uitdagende omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Een hoge betrokkenheid laat zien dat onze kinderen groeien!

Basisschool de Sluis vormt samen met OBS de Meerpaal en kinderopvang Kappio, Kindcentrum de Kroon. De Sluis werkt met met jaargroepen. Deze groepen ontmoeten elkaar veelvuldig tijdens het onderzoekend leren, de presentatiemomenten en groepsdoorbrekende activiteiten. In onze dagindeling heeft het monitoren van welbevinden van kinderen een zichtbare plek. Jonge kinderen leren bij ons ontwikkelingsgericht vanuit spel, oudere kinderen werken voor een deel onderzoeksmatig. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen doen we samen met ouders, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

In het schooljaar 2020-2021 gaan we de doorgaande leerlijn tussen de groepen 1 t/m 3 verder vormgeven. We implementeren het IEP-leerlingvolgsysteem waarmee we het complete kind in kaart krijgen en zetten intensief in op rekenen. Daarnaast maken we een verdiepingsslag met het nieuwe portfolio waarin het kind een groot aandeel heeft en zetten we een stap voorwaarts in de ontwikkeling van het Kindcentrum met de naastgelegen school de Meerpaal en Kinderopvang Kappio. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Samen leren
  • Uitdagende rijke leeromgeving
  • Zelf het stuur in handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven