Kindcentrum de Trompetter

Prinses Margrietlaan 8 6986 AT Angerlo

Schoolfoto van Kindcentrum de Trompetter

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen ontwikkelen zich op heel verschillende manieren. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Onze leerlingen moeten op hun eigen niveau zo goed mogelijk kunnen presteren. Tijdens de instructie houden wij goed in de gaten welke leerlingen de leerstof direct begrijpen en wie er verlengde instructie nodig hebben. Leerlingen die de leerstof direct begrijpen kunnen zelfstandig aan het werk. Indien nodig krijgen deze leerlingen ook verrijkingsstof aangeboden. Leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, krijgen meer uitleg, oefenstof en hulp bij het uitvoeren van de taken. Deze hulp wordt geboden door de leerkracht. 

Om de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen en de leerresultaten zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen, worden de leerlingen regelmatig getoetst en/of geobserveerd. Naast de toetsen die bij de diverse methoden horen (o.a. taal, rekenen, begrijpend lezen) worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen (CITO Volgsysteem primair en speciaal onderwijs). Methodegebonden toetsen van rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen toetsen de lesstof, die is behandeld in een aantal voorgaande lesweken. En door het werken met Snappet hebben we zelfs dagelijks zicht op de ontwikkeling. Het CITO leerling- volgsysteem toetst de vaardigheid van een leerling in een bepaald vakgebied. In deze CITO-toetsen wordt gevraagd naar lesstof die eerder is aangeboden, lesstof behorende bij de groep en lesstof die nog aangeboden gaat worden. ”Landelijk genormeerd” wil zeggen dat de resultaten vergeleken worden met die van leerlingen uit dezelfde jaargroep. Op deze manier wordt de “opbrengst van het leren” in een bepaalde periode in kaart gebracht. Zo kunnen wij als school adequaat bepalen welke leerlingen er op het juiste niveau zitten en welke leerlingen er extra zorg nodig hebben. 

De toetsen van de CITO zijn genormeerd in 5 gradaties.Bij de indeling in de niveaus I t/m V is de verdeling over de groepen als volgt:     

Niveau    %        Interpretatie       

I            20        hoogst scorende leerlingen                                                                                                                                                 II           20        boven het landelijk gemiddelde                                                                                                                                         III          20        landelijk gemiddelde                                                                                                                                                             IV         20        onder het landelijk gemiddelde                                                                                                                                           V          20        laagst scorende leerlingen 

Bij andere toetsen dan van het CITO wordt per leerling gekeken wie er hulp binnen de groep nodig heeft. Soms kan het nodig zijn om naast al deze genoemde toetsen nog andere toetsen (onderzoek) af te nemen om zo een beter beeld te verkrijgen van de leerling, zodat we de hulp precies kunnen afstemmen op de behoefte van de leerling. 

Zorgstructuur

We richten het onderwijs zo in, dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Toch wordt er binnen een jaargroep uitgegaan van een algemene leerlijn met de bijbehorende minimumdoelen per leergebied. Soms valt een leerling (of een groepje leerlingen) buiten dit gebied en heeft extra zorg nodig. Daar waar problemen zich voor doen bespreken leerkracht en intern begeleider welke stappen er gezet gaan worden. Ouders worden in dit proces vanaf het eerste moment betrokken. Deze extra hulp voor kinderen vindt waar mogelijk binnen de eigen bouw plaats.  Bij specifieke handelingen kan een leerling bij uitzondering buiten de groep hulp krijgen van een leerkracht, onderwijsassistent, stagiaire, vrijwilliger of ouder. Mocht het zo zijn dat er niet voldoende resultaat wordt bereikt met de hulp op school dan gaan ouders, leerkracht en intern begeleider ondersteuning vragen buiten de school. 

Externe hulp

Kijkend naar de specifieke behoefte van het kind, bespreken we met elkaar de juiste vorm van hulp. De school heeft 4x per jaar een bijeenkomst van het ondersteuningsteam. Hierin worden met verschillende disciplines kinderen besproken die extra zorg nodig hebben. De deelnemers aan het ondersteuningsteam zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider de directeur, lid van sociale team gemeente Zevenaar en de orthopedagoog. Op uitnodiging kunnen er andere specialisten deelnemen. Bij het Samenwerkingsverband De Liemers kan voor veel gebieden hulp ingeroepen worden, hulp op maat voor leerlingen en leerkrachten. Ambulante begeleiders kijken mee met leerkrachten die een hulpvraag hebben. Met elkaar wordt er gekeken hoe er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De rol van ouders is de rol van partners van de school. Samen willen we het beste uit het kind halen. Dat kan betekenen dat de school graag onderzoek wil laten doen om beter bij de onderwijsbehoeften van het kind aan te kunnen sluiten. In deze verwachten wij dat ouders ons ondersteunen en bijdragen in de kosten door middel van het aanspreken van de zorgverzekering. Wanneer de ontwikkeling van een leerling voortdurend stagneert kan er overwogen worden om een verwijzing aan te vragen voor het speciaal (basis)onderwijs. De school meldt in overleg met ouders de leerling aan d.m.v. het standaard CLO aanmeldformulier bij de Commissie Leerling Ondersteuning.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven