Kindcentrum de Trompetter

Prinses Margrietlaan 8 6986 AT Angerlo

Schoolfoto van Kindcentrum de Trompetter

Het team

Toelichting van de school

Het team van kindcentrum de Trompetter bestaat uit professionele, gedreven teamleden die met veel plezier met de kinderen aan de slag gaan om ze verder te helpen in hun ontwikkeling. We blijven met elkaar continu in ontwikkeling en leren elke dag weer een beetje meer. We vinden het belangrijk om met elkaar in mogelijkheden te denken en zoveel mogelijk maatwerk te bieden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel maken wij gebruik van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn via het PON, dan treedt ons vervangingsprotocol in werking. Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op de Trompetter in bouwen. Dat betekent dat de school verdeeld is in 3 verschillende bouwen.

 • Bouw 1 zijn de peuters en de kleuters
 • Bouw 2 de kinderen uit de leerjaren 3 tot en met 5 
 • Bouw 3 de kinderen uit de leerjaren 6 tot en met 8.

Binnen deze bouwen worden het personeel en de werkplekken flexibel ingezet.  Dat betekent: “Groot waar het kan en klein waar het moet.” Er zijn bouwbrede activiteiten als creatieve activiteiten of wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er nog steeds klassikale instructiemomenten voor bijvoorbeeld rekenen of taal. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van kleinere instructiegroepen voor kinderen die aan een korte instructie genoeg hebben of juist wat meer nodig hebben.  We hechten veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur. In de benadering van kinderen zijn saamhorigheid, veiligheid, vertrouwen en respect belangrijke aandachtspunten. Er is veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van kinderen. Hier proberen we ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk op af te stemmen.Dit doen we ook door verschillende extra's te bieden als:

 • Yoga, elke 3 weken krijgen alle kinderen een les. Voor kinderen die het prettig vinden en er baat bij hebben kan het zelfs nog wat meer.
 • Volo Magis is voor kinderen uit leerjaar 1 t/m 8 die meer willen en kunnen leren. Naast het aanbod in de klas kan het soms nodig zijn kinderen nog meer uit te dagen. Maar ook om ze te leren leren en met kinderen die op hetzelfde denkniveau zitten te laten samenwerken.
 • Kindercoaching bieden we aan als we zien dat kinderen vastlopen op sociaal-emotioneel gebied op school of in de thuissituatie.
 • Moeskids voor kinderen met groene vingers of kinderen die af en toe even iets anders moeten doen om tot leren te komen.
 • Kinder-mr voor de kinderen die mee willen denken over beleid en willen helpen de school te verbeteren.
 • Rots-en-Watertraining na schooltijd voor kinderen van alle leeftijden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste 2 leerjaren werken we rond om een thema. Dat betekent dat er elke paar weken een thema centraal staat zoals bijvoorbeeld "het circus". Dit thematisch werken loopt door tot en met leerjaar 8. De leerkrachten bieden de kinderen doelgerichte betekenisvolle activiteiten aan passend bij de ontwikkelfase van het kind. Dit kunnen spel-, knutselactiviteiten, ontwikkelmaterialen etc. zijn. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen het Samenwerkingsverband de Liemers ligt de lat voor basisondersteuning hoog. Kindcentrum de Trompetter streeft dit hoge niveau van basisondersteuning na. Om dit niveau te bereiken hebben we de afgelopen jaren onze professionalisering ingezet op Passend Onderwijs. Dat betekent dat de kennis en kunde van de teamleden op het gebied van bijvoorbeeld: ASS, ADHD, meer- en hoogbegaafdheid is toegenomen. 

We vinden het belangrijk om kinderen binnen onze mogelijkheden thuisnabij onderwijs te laten volgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven