Protestants-christelijke basisschool Idenburg

Dijkweg 30 1619 HB Andijk

Schoolfoto van Protestants-christelijke basisschool Idenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-eindtoets is een schoolvorderingentoets. De functie van de toets is tweeledig:

1. De toets verschaft informatie over individuele leerlingen in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs;
2. De toets levert informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijsprogramma van de school.

De inhoud van de Eindtoets Basisonderwijs is gebaseerd op de algemeen aanvaarde doelstellingen die voor alle leerlingen in het hoogste leerjaar van het basisonderwijs geldig worden geacht. Deze doelstellingen betreffen de cognitieve vaardigheden, kennis en inzicht en de toepassing daarvan. Ook de kerndoelen worden bij de samenstelling in acht genomen. Deze kerndoelen dienen voor de school als richtlijn voor hetgeen de leerlingen aan het eind van het basisonderwijs is onderwezen. Wat betreft de Eindtoets Basisonderwijs doen wij mee aan de onderdelen taal en rekenen.           

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk worden begeleid is het noodzakelijk dat er binnen de school een aantal gegevens worden vastgelegd. Er wordt niet alleen gekeken welke leerlingen bijvoorbeeld extra zorg nodig hebben, maar ook hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren. “Gegevens gestuurd werken”, noemen we dat. Om die reden volgen we de ontwikkeling van groep 1 t/m 8,  zodat we een goed beeld hebben van de onderwijsbehoeften van de kinderen. In groep 1 en 2 worden hoofdzakelijk de door observaties verzamelde gegevens vastgelegd. Vanaf groep 3 wordt er bij de vakken taal, lezen en rekenen zeer regelmatig getoetst. Ook deze gegevens worden vastgelegd zodat er snel een beeld gevormd kan worden hoe een groep presteert, maar ook hoe kinderen individueel scoren. (Extra) ondersteuning, ook van het jonge kind, vindt indien nodig snel plaats. Dit gebeurt in principe in de klas, door de leerkracht of onderwijsassistent. 

Per cursusjaar zijn er twee (Cito)toets weken waarin de algehele ontwikkeling, spelling, technisch- en begrijpend lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling getoetst/bekeken worden. Dat gebeurt in de perioden januari en juni. Na deze perioden zijn ook altijd de 10-minutengesprekken gepland om de informatie met ouders te delen. In januari zijn dat de verplichte gesprekken, in juni is dat facultatief Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de Intern Begeleider de groepsresultaten. Er wordt daarbij door middel van een groepsplan aandacht gegeven aan alle kinderen, met extra ondersteuning voor zwakke of zeer goede resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 8 zijn op basis van het LOVS CITO verwezen naar het vervolgonderwijs. Er is in 2019-2020 geen eindtoets afgenomen vanwege de coronacrisis.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven