Protestants-christelijke basisschool Idenburg

Dijkweg 30 1619 HB Andijk

  • Door de coronamaatregelen kon Sinterklaas zelf helaas niet komen door zijn hoge leeftijd. Gelukkig stuurde hij de Pieten naar school toe.
  • In de pauze spelen de kinderen lekker buiten als het weer dat toe laat.
  • De kinderen uit groep 7 en 8 gingen naar camping Noorder Sandt in Juliadorp.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht ziek zijn of onder schooltijd verlof aangevraagd hebben wordt in eerste instantie een vervanger gezocht uit ons eigen team. Mocht er niemand beschikbaar zijn dan kunnen we gebruik maken van de invallers uit de invalpool van onze stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met ongeveer 80 leerlingen, verdeeld over 3 groepen:

Groep 1/2/3

Groep 4/5/6 

Groep 7/8

Wij werken met het GIP model. De term GIP staat voor Groepsgewijs en Individueel gericht Pedagogisch-Didactisch handelen van de leerkracht. Dit model vergroot de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. Door GIP te gebruiken vergroten we de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van kinderen (uitstellen van hulpvraag/aandacht). Dit betekent dat er voor de leerkracht meer tijd is om (gerichter) leerlingen individueel te helpen. Wij leren kinderen samen te werken op allerlei gebied. Dit kan betekenen dat kinderen elkaar oplossingen aanbieden voor een probleem of dat zij samen werken aan een opdracht, werkstuk, presentatie e.d. De leerkrachten kijken nauwgezet naar welke instructie bij welke leerling  past. We werken nauw samen met de leraarondersteuners binnen de school die in vaste groepen de leerkrachten ondersteunen. Er wordt gewerkt aan thematische projecten binnen wereldoriëntatie, daarvoor gebruiken wij de methode DaVinci. in onderstaande link vindt u hiervan extra informatie.

https://www.davinciacademie.nl/  

Wanneer u een gesprek met de leerkracht wilt plannen, dan kan dat ná 15.00uur.

Bij afwezigheid van directie, wordt de telefoon opgenomen door een leerling uit de bovenbouwgroep.

Op de website van onze school vindt u regelmatig informatie over de verschillende activiteiten die wij in onze groepen organiseren. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind krijgt het onderwijs die het nodig heeft. Wanneer er kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zijn, wordt er extra naar gekeken. Deze problemen kunnen door het gehele onderwijsteam worden besproken tijdens een leerlingbespreking.
Ook komt het voor dat de groepsleerkracht verder onderzoek doet samen met de Intern Begeleider (hiervan worden de ouders van te voren ingelicht). Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en het observeren in de groep. Na een analyse van de toetsen (het stellen van een diagnose) kan een hulpprogramma worden opgesteld met als doel de problemen op te lossen. Vervolgens wordt weer contact met de ouders opgenomen. Samen met ouders, leerkracht en de Intern Begeleider (IB-er) wordt, indien nodig, een apart handelings(zorg)plan opgesteld.
Voor de extra hulp aan kinderen heeft de Intern Begeleider wekelijks een aantal uren tot haar beschikking.  

Ondersteuningsteam

Ook kunnen kinderen worden besproken in het Ondersteuningsteam. Dit team komt vijf keer per jaar bijeen en bestaat uit directie, IB-er, een orthopedagoog van het Samenwerkingsverband De West-Friese Knoop, indien nodig een gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband en/of externe deskundigen en vanzelfsprekend de ouders. Tijdens de bespreking van een leerling is ook de betrokken leerkracht aanwezig en kunnen ook andere deskundigen als bijvoorbeeld een logopedist worden uitgenodigd. Tijdens het overleg gaat het om leerling- vaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen, maar ook om hoe kinderen functioneren in de groep (sociaal-emotioneel); of hoe kunnen meer-kunners uitgedaagd worden.Toetsen worden besproken, maar ook een specifieke begeleidingsvraag. Er worden plannen voorbereid en ook weer besproken als ze uitgevoerd zijn. Als het Ondersteuningsteam praat over uw kind, zal dat uiteraard nooit buiten u om gaan. De school betrekt u vooraf bij dit proces. Leerkracht en ouders vullen samen een groeidocument in van de desbetreffende leerling. Ook dit is nieuw en past binnen de nieuwe structuur van De West-Friese Knoop. In het groeidocument wordt alles opgeslagen en gaat mee tot aan het einde van de basisschool en kan dan mee als basis voor het voortgezet onderwijs. Als school kunnen we advies inwinnen bij de Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Noord-Holland. Soms kan er verwijzing plaatsvinden naar hulpverlenende instanties of naar een school voor speciaal basisonderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven