Openbare Basisschool De Piramide

Flamingolaan 35 1619 VC Andijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Piramide

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt op de volgende manier op school georganiseerd. Wanneer het studie verlof betreft dan wordt dit intern in de formatie geregeld. Bij ziekteverlof wordt er een beroep gedaan op de vervangingspool. Is er een vervanger beschikbaar dan wordt deze in de groep gezet. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is dan zijn de leerlingen de eerste dag van het verlof geoorloofd afwezig. Is er de daarop volgende dag nog steeds geen vervanger dan worden de leerlingen verdeeld over de verschillende groepen. Voor de leerlingen uit groep 1/2 wordt de verdeling van de leerlingen als volgt geregeld: de leerlingen uit groep 1 zijn geoorloofd afwezig voor de duur van de ziekte van de leerkracht. De leerlingen van groep 2 worden in zijn geheel opgevangen in groep 3/4.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt op De Piramide steeds meer gepersonaliseerd gewerkt. Dit betekent dat ieder kind werkt aanzijn eigen leerdoelen. Dit maakt dat we geen urenoverzicht per vak maken. In principe wordt elke dag aandacht besteed aan rekenen en taal (lezen, spelling, begrijpend lezen,taalopdrachten). Daarnaast wordt gedurende de week wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en muziek aangeboden.

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:- alles is gelijkvloers

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:- intern begeleider- onderwijsassistent- taal-leesspecialist.

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven:

  • De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)
  • De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)
  • Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling
  • De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft
  • De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is
  • De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat
  • De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op de basisondersteuning

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderenbasisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen

2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers

3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven