Het Bovenland

Akersluis 1 A 1066 ER Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland
  • Schoolfoto van Het Bovenland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is de uitslag van de eindtoets een stuk lager uitgevallen dan passend had geweest bij de definitieve eindadviezen. De adviezen zijn zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op ons uitgebreide leerlingvolgsysteem en observaties in de klas. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de eindtoets heeft plaatsgevonden na een roerige corona periode. Dit heeft geen consequenties gehad voor de vervolgopleiding van de leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en in de groepshandelingsplannen verwerkt. Twee maal per jaar wordt er een uitgebreide schoolanalyse gemaakt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft op 10 en 12 juni 2014 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is en dat er op die gebieden weinig tekortkomingen zijn. De afgelopen jaren zijn punten ter verbetering in het schoolplan van de school verwerkt.

Inmiddels is er een veranderend inspectietoezicht. Het toezicht van de inspectie begint bij schoolbesturen. Het bestuur moet daarbij laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. In ons schoolplan zijn de standaarden van de inspectie verwerkt in de verschillende onderdelen. De school heeft een basisarrangement gekregen. Dat wil zeggen er geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven