Basisschool De Mijlpaal

Westmallepad 11 A 1066 PP Amsterdam

  • Ons gebouw aan de Anderlecht.
  • Locatie Westmallepad
  • De leerlingen van groep 8 zijn bezig met het maken van een stopmotionfilm
  • Samen werken aan een taalopdracht
  • Wadlopen op Ameland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

  • Wij nemen vanaf schooljaar 2017-2018 de Dia-eindtoets af. Deze eindtoets sluit aan op onze visie op onderwijs; de ontwikkeling die een kind doormaakt is kan niet alleen in toetsen worden gevat. Toetsen zijn niet het belangrijkste deel van het onderwijs wat wij onze leerlingen willen bieden. Doordat de digitale Dia-eindtoets in één dagdeel kan worden afgenomen is de druk die voorgaande jaren werd gevoeld bij de eindtoets verminderd. Omdat de toets digitaal wordt afgenomen kunnen de leerlingen zich beter concentreren en doordat de toets adaptief is worden onze leerlingen getoetst op hun eigen niveau. Op basis van de uitslag van de eindtoets kunnen en worden sommige adviezen aangepast, zoals de Kernprocedure voorschrijft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden vanaf schooljaar 2023-2024 gemeten met d.m.v. de DIA toetsen. Deze toetsen zijn digitaal en vanaf groep 3: 

DIA Taal (Taalverzorging)

DIA Spel (Spelling)

DIA Woord (Woordenschat)

DIA Cijfer (Rekenen)

De toetsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van groepsplannen en worden via het ouderportal en met een uitdraai van de grafieken met ouders gedeeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het adviesgesprek eind groep 7 zal vanaf schooljaar 2023-2024 een V.O. (voortgezet onderwijs) oriënterend gesprek genoemd worden. Het voorlopig advies zal gegeven worden in groep 8 en de eindtoets in groep 8 gaat zal de doorstroomtoets gaan heten. Hierdoor wordt het beter duidelijk dat deze toets niet een eindstation is.  

Wat betekent dit voor onze leerlingen: 

In juli zal er in groep 7 een V.O. oriënterend gesprek gevoerd worden. Hierin worden de resultaten en de werkhouding van de leerling besproken, aangevuld met een doorstroomperspectief. Deze gesprekken zullen gezamenlijk worden voorbereid door de leerkrachten van groep 7, de nieuwe leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en directie. De leerlingen van groep 7 zijn op deze dag lesvrij.

Ook zal eind groep 7 worden bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor de toetsen die begin groep 8 afgenomen zal worden. Deze toetsen heten de LAT toetsen en worden afgenomen om te bepalen of er leerachterstanden zijn. Dit is nodig om te kijken of de leerling eventueel in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO) in het Voortgezet Onderwijs.  

In groep 8 zijn in januari de M-toetsen van DIA en ontvangen de leerlingen hun voorlopig advies via een brief. In de eerste weken van februari maken alle leerlingen de doorstroomtoets.  Midden maart zullen de gesprekken worden gevoerd over het definitieve schooladvies. Eind maart is er een centrale aanmeldingsweek, waarin alle leerlingen zich aanmelden op een voortgezet onderwijsschool. 

Meer informatie staat op de site van de Rijksoverheid: Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets | Schooladvies en eindtoets basisschool | Rijksoverheid.nl 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed pedagogisch klimaat ontstaat door rekening te houden met de psychologische basisbehoeften van de kinderen op school. Welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren ontstaat door te voldoen aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’).

Wij vinden het van groot belang om met elkaar preventief te werken aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. Duidelijkheid en goede communicatie zijn daarbij erg belangrijk. Voor ouders zijn daarom op de website protocollen, afspraken en regelingen te vinden.   

De schoolregels van de school hangen op centrale plaatsen in de hallen en klassen, zodat ze zichtbaar zijn voor iedereen.    

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven