Basisschool De Mijlpaal

Westmallepad 11 A 1066 PP Amsterdam

  • Ons gebouw aan de Anderlecht.
  • Voorkant van het gebouw aan het Westmallepad.
  • Bij een thema maakten de kleuters grachtenpanden in de bouwhoek.
  • Bij een thema over huizen rijmwoorden bedenken in groep 1/2.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt intern en bovenschools georganiseerd. Daarnaast worden, bij hoge uitzondering, uitzendbureaus ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De meeste groepen bij ons op school zijn leerstofjaarklassen, indien noodzakelijk (i.v.m .leerlingaantal of formatie) kan een heterogene groep worden samengeteld in de groepen 3 t/m 8.

Een uitzondering hierop zijn de kleutergroepen; deze zijn altijd heterogeen samengesteld in een combinatiegroep 1/2, soms wordt er tijdens een schooljaar een instroomgroep gestart met alleen leerlingen die 4 jaar zijn.

Naast een goede zorgstructuur is er ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen d.m.v. Plusgroep en Day a Week School. Wij zijn een Academische opleidingsschool en werken samen met de PABO & HvA en met de Pedagogiek afdeling van de UvA. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 Op de Mijlpaal geven we passend onderwijs aan alle leerlingen en vinden we het hebben van hoge verwachtingen belangrijk voor alle leerlingen, hierin hebben we extra aandacht en zorg voor leerlingen die hier iets meer voor nodig hebben. Dit past geheel binnen onze visie van OGO onderwijs.

In sommige gevallen is het ondanks ingezette extra ondersteuning, goede wil en extra aandacht  niet meer verantwoord om het kind op onze school te houden. Dat geldt wanneer sprake is van:

  • gedragsproblemen en/of zeer specifieke kindkenmerken waardoor de veiligheid voor het kind en zijn omgeving niet langer gegarandeerd kan worden.
  • gedragsproblemen en/of zeer specifieke kindkenmerken die een dermate groot beroep doen op de leerkracht waardoor de behoefte van de andere leerlingen in de groep in het gedrang komt.
  • lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen die het onmogelijk maken om de leerling het onderwijs te bieden waar het recht op heeft.
  • stagnatie in de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 

Wanneer de school handelingsverlegen is, gaat school samen met de ouders en de adviseur Passend Onderwijs in gesprek om een voor deze leerling passende plek te vinden. Wanneer een verwijzing naar een SBO- of SO-school voor de leerling toch de beste oplossing lijkt, dan loopt de verwijzing via de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband die in betreffende regio werkzaam is. Deze adviseur is onafhankelijk van de school en het schoolbestuur.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven