Al Wafa

Louis Couperusstraat 131 1064 CE Amsterdam

 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets groep 8:

 • de IEP Eindtoets is een eindtoets, die eind groep 8 wordt afgenomen
 • deze toets sluit goed aan bij de visie van onze school
 • de toets meet de kerndoelen van ons onderwijs
 • bij de toets worden ook vaardigheden getoetst, zoals sociaal- emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creativiteit
 • de uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs
 • de leerkracht samen met de intern begeleider en de directie, bepaalt uiteindelijk het eindadvies voor het vervolgonderwijs

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Al Wafa volgen we de ontwikkeling van onze individuele leerlingen nauwkeurig. Een goede ontwikkeling, passend bij het individuele kind, is een zorg van alle betrokkenen (directie, leerkrachten, zorgteam en ouders).
Dit komt tot stand door het volgende: 

 • analyse van en reflectie op de methodetoetsen voor taal, rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen per groep per leerling (2x per jaar)
 • analyse van en reflectie op CITO toetsen rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen per groep per leerling
 • leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces en leren feedback te geven aan anderen
 • interventies plegen om resultaten te verbeteren
 • wij maken gebruik van Parnassys voor de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem
 • analyse van en reflectie resultaten registratie BOSOS groep 1 en 2

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen op onze school:

 • de leerkracht groep 8 in samenspraak met de intern begeleider en de directie, geeft het definitieve eindadvies voor het vervolgonderwijs
 • ouders worden betrokken bij het eindadvies
 • onze leerlingen maken in de meeste gevallen de vervolgschool (volgens het eindadvies) af
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Brede school Al Wafa bereidt de leerlingen voor op deelname aan de multiculturele samenleving. Er is veel aandacht voor de persoonlijke en sociaal-maatschappelijke vorming van onze leerlingen; dit is immers de reden van haar bestaan.
Stimuleren brede ontwikkeling, waarbij koppeling wordt gemaakt met leefwereld thuis, school en omgeving leerlingen.

De persoonlijke groei en ontwikkeling van leerkrachten in dienst van een groter geheel: een gemeenschappelijk geloof in gelijke kansen voor alle leerlingen, waarbij leerlingen het gevoel hebben dat ze er toe doen, onderdeel zijn van een gemeenschap. Leren vanuit intrinsieke motivatie, zelfontplooiing en streven naar geluk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • democratie
 • participatie
 • identiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school voldoende is. De school heeft op de onderzochte onderdelen positieve feedback ontvangen. Het basisarrangement is wederom toegekend. Daar zijn we trots op!

Terug naar boven