Al Wafa

Louis Couperusstraat 131 1064 CE Amsterdam

 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa
 • Schoolfoto van Al Wafa

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof:

 • het team van Al Wafa regelt zelf de opvang
 • slechts in uitzonderlijke gevallen worden de leerlingen naar huis gestuurd

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Al Wafa is:

 • een Brede School met een uitgebreid naschools aanbod
 • een Amsterdamse Familie waar school, ouders en leerlingen samenwerken aan gelijke kansen voor alle leerlingen
 • gedifferentieerd onderwijs binnen de jaargroepen 
 • duurzaam onderwijs voor nu en in de toekomst 
 • een gecertificeerde Jump-in school
 • een gecertificeerde Gezonde School
 • een gecertificeerde Vreedzame School

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze islamitische school Al Wafa hanteert op vrijdag zomertijd en wintertijd.
Op vrijdag zomertijd zijn de groepen 3 t/m 8 uit om 12:45 uur, vrijdag wintertijd om 11:45 uur.
De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag zomertijd om 13:00 uur uit. Vrijdag wintertijd 12:00 uur

Bovenstaande lesuren zijn gebaseerd op de zijn zomertijd.
In de wintertijd geldt 26 uur en 15 minuten lesuren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en onderwijsbehoeften, evenzeer wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsvraag bij een leerling. Hieronder staan de kenmerken van Al Wafa omtrent de vormgeving, uitvoering en borging van extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.

 • een veilig schoolklimaat als voorwaarde voor het leren (Vreedzame School Al Wafa)
 • het vroegtijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen
 • uitgebreide zorgstructuur
 • geschoolde intern begeleiders met expertise op het gebied van zorgaanbod
 • handelingsplannen op groepsniveau 
 • individuele handelingsplannen op gebied van zorg voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, taalproblemen of ondersteuning bij spraaktaalontwikkeling, motoriek, gedrag of ondersteuning leerlingen met lichte internaliserende en externaliserende problematiek
 • individuele handelingsplannen voor leerlingen, die meer kunnen en hoogbegaafde leerlingen
 • plan van aanpak methodetoetsen
 • interventies na de niet-gebonden methodetoetsen
 • het aanbod van zorg op niveau 1, 2 en 3 wordt systematisch bewaakt door de intern begeleiders, waarbij de intern begeleiders de zorgstructuur vorm geven en sturing door middel van afstemming op de spelende onderwijszorg-behoeften bij leerlingen in samenwerking met leerkrachten, ouders en mogelijke externe specialisten
 • ambulante begeleiding van externe specialisten in de school voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften
 • zorgteam voor ondersteuning bij een taal- of rekenarrangement
 • onderwijsassistent in de school voor NT2 programma
 • samenwerking met Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/ Diemen (email: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl) 

Passend onderwijs; Al Wafa is een zelf-fiatteerschool  Sinds 1 augustus 2019 zijn de Amsterdamse El Amal scholen zelf-fiatteerscholen. Dit betekent dat deze scholen een arrangement voor leerlingenzorg niet (meer) vooraf door Lokaal PO behoeven te laten fiatteren. Een arrangement wordt door de scholen zelf geschreven en vervolgens met middelen die vooraf door het bestuur beschikbaar zijn gesteld, uitgevoerd. Hierover wordt door deze scholen achteraf verantwoording afgelegd. Omdat deze manier van werken veel betekent voor de rol van scholen en het bestuur zijn goede afspraken gemaakt. Ouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wanneer dat nodig is. El Amal vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school, zodat het kind centraal kan worden gesteld in de aanpak die hij/ zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook stelt El Amal eisen aan de kwaliteit van de (externe) ondersteuning.

Wat doet Al Wafa als zelf-fiatteerschool? We hanteren de afspraken van het SWV Amsterdam-Diemen. Dat betekent dat een groeidocument (individueel arrangement) wordt ingevuld bij het plannen van zorg aan individuele leerlingen. Wanneer het om een groep leerlingen gaat met vergelijkbare problematiek wordt een groepsarrangement ingevuld. Het groeidocument/ groepsarrangement heeft als doel het handelingsgericht werken door de school te bevorderen. Deze plannen vormen één onderdeel van de verantwoording van het vooraf toegekende extra ondersteuningsbudget. Al Wafa plant en arrangeert handelingsgericht en voert daarna ook zelf het arrangement uit, eventueel met behulp van externen, waarbij zij consequent momenten van reflectie toepassen om te beoordelen of de gestelde doelen worden gehaald, of het plan eventueel moet worden bijgesteld, of dat een arrangement kan worden afgesloten of verlengd. Na een jaar verantwoorden de school de bestede middelen inhoudelijk en financieel aan het bestuur. Het bestuur verantwoordt vervolgens aan het SWV Amsterdam-Diemen.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De voorschool is de beste manier van voorbereiden op de basisschool. Impuls verzorgt de voorschool bij basisschool Al Wafa.
Er zijn twee groepen van 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen mogen 4 dagdelen komen naar de voorschool Al Wafa.

Aanmelding:

De voorschool is onderdeel van Stichting Impuls. De aanmelding en plaatsing gebeurt dan ook via Impuls.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Impuls (www.impuls.nl).

Wilt u eerst een kijkje nemen?

Dan kunt u even bellen met de voorschool voor een afspraak (020-4117011).

Inschrijven kan via: http://www.impulskinderopvang.nl/impuls/inschrijven/?leeftijd=0-4jaar

Spelend leren en ontwikkelingsgericht werken

Op de voorschool ligt de nadruk op spelend leren.
Wij creëren een plaats waar kinderen zich thuis voelen en waar de kinderen zich in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen en ontplooien. Op de voorschool wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. De pedagogische medewerkers weten precies hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt en aan welke volgende stap een kind toe is. Het moment waarop een stap wordt gezet, verschilt per kind. Dat is helemaal niet erg, want ieder kind volgt zijn eigen ontwikkelingstempo. Wij zorgen ervoor dat ons aanbod aansluit bij het kind, zodat we het kind helpen om de volgende stap te zetten.

Piramide
Net als op de basisschool werken wij op de voorschool met de methode Piramide. Elke 6 weken is er een nieuwe thema.
De thema’s lopen gelijk met de basisschool.

Samenwerking rondom het kind
We werken nauw samen met de ouders en het basisonderwijs. Zo kunnen wij uw kind het beste bieden wat hij/ zij nodig heeft. Wanneer het nodig is, werken we samen met externe partners uit de zorg. 

Terug naar boven