Islamitische Basisschool El Kadisia

Piet Mondriaanplein 2 1061 SC Amsterdam

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Kadisia

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van de leerlingen op de tussentoetsen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

El Kadisia houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij met behulp van methodegebonden toetsen, observatielijsten en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). De methode onafhankelijke toetsen (Cito) worden afgenomen conform de opgestelde toetskalender. Na afname van de toetsen worden de opbrengsten besproken met de leerkrachten. Op basis van de opbrengsten op zowel de tussentoetsen (cito) en de methodetoetsen worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld.

De resultaten worden gerelateerd aan de normen en de schooldoelen. We gaan daarbij uit van de gemiddelde vaardigheidsscores per groep en per leerling. Bij de analyse van de resultaten wordt er bekeken welke factoren invloed hebben gehad op de vaardigheidsgroei. Er wordt bekeken of de resultaten consequenties hebben voor tijdsbesteding (het rooster), de instructie, het automatiseren en de wijze waarop er gedifferentieerd wordt.  

Twee keer per jaar worden de opbrengsten gepresenteerd aan het team en wordt er met elkaar besproken welke interventies tot successen hebben geleid en welke nieuwe interventies er mogelijk zijn om tot betere opbrengsten te komen. 

De individuele resultaten van de leerlingen worden met ouders tijdens de rapportbesprekingen besproken. Ook worden de schoolscores per leerjaar gepresenteerd naar ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De groep 8 leerlingen krijgen uiterlijk 1 maart  een schooladvies. De leerkracht bespreekt dit advies met ouders en leerling tijdens het schooladviesgesprek. Daarbij ontvangen ouders het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument), met de gegevens waarmee het advies onderbouwd wordt. 

Om het overzichtelijk te maken, is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in 6 stappen verdeeld.

Stap 1: Basisschool­advies
Je krijgt van de basisschool een advies over het soort onderwijs dat bij je past: dat noemen we het basisschooladvies. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning op school nodig. Ook daar kan de basisschool advies over geven. Het basisschooladvies krijg je uiterlijk 12 februari.

Stap 2: Schoolkeuze
Samen met je ouders bezoek je open dagen van middelbare scholen die bij je basisschooladvies passen.

Stap 3: Aanmelden
Je maakt een lijst van middelbare scholen en je ouders melden je dan digitaal aan tussen 8 en 19 maart op jouw favoriete middelbare school. Ze ontvangen daarvoor een link via de basisschool.

Stap 4: Plaatsing
De meeste leerlingen zullen via de Centrale Loting & Matching een plaatsingsaanbod krijgen. Dat betekent dat je op 8 april hoort welke middelbare school een plek voor je heeft. Sommige leerlingen worden op een andere manier geplaatst en horen dit eerder, uiterlijk op 19 maart.

Stap 5: Eindtoets
Van 21 t/m 23 april is de eindtoets (IEP-toets). Wanneer je de eindtoets (IEP-toets) maakt ben je waarschijnlijk al geplaatst op een middelbare school. De uitslag van de eindtoets (IEP-toets) is eind mei bekend. De basisschool zal de uitslag van de eindtoets (IEP-toets) met jou en je ouders bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je advies en plaatsing niet uit. Heb je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan gaat de basisschool met jou en je ouders in gesprek, dat noemen we heroverwegen. In dat geval wordt er gekeken of het basisschooladvies dat je eerder hebt gehad wel juist was of misschien veranderd moet worden.

Stap 6: Kennismaken
Uiteindelijk ga je op 29 of 30 juni naar de kennismakingsmiddag van je nieuwe middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op het totale functioneren. El Kadisia besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • zelfvertrouwen
  • zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven