Islamitische Basisschool El Kadisia

Piet Mondriaanplein 2 1061 SC Amsterdam

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Kadisia

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte en afwezigheid van leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt er intern gekeken naar een mogelijke invaller. Als er intern geen invaller is wordt er binnen de stichting gezocht naar een invaller. Als dit ook niet lukt wordt er beroep gedaan op een onderwijsbureau voor een invaller. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht beschikbaar is. In zo’n geval kan het zijn dat er groepen worden gecombineerd of dat de kinderen over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen kinderen naar huis te sturen met oefenwerk voor thuis. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis opgevangen kunnen worden. Indien dat niet mogelijk is zal de school uw kind opvangen in een (parallel)groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs

De directeur en het team hebben samen met het bevoegd gezag een meerjaren traject uitgestippeld in het kader van vernieuwingen en verbeteringen. Het schoolbestuur onderschrijft het belang van professionele leerlingenzorg en heeft een algemeen beleidsmedewerker in dienst, welke een staffunctie vervult binnen het Bovenschools Management voor alle vijf de scholen. De komende jaren staat het onderwijs op de El Kadisia in het teken van bevordering en waarborging van de kwaliteit. Het beleid van El Kadisia heeft tot doel om de onderwijsresultaten van onze leerlingen te verhogen en hen zodoende meer onderwijskansen te bieden, nu en later.

In stadsdeel Nieuw-West is de Brede school een samenwerking van educatie, welzijn en zorg. Het stadsdeel richt zich op vier speerpunt brede scholen, waarvan El Kadisia er één van is. Het stadsdeel heeft ervoor gekozen de organisatie van de brede school eenduidig vorm te geven door het aantrekken van een brede schoolcoördinator op de scholen.

De Brede school coördinator van El Kadisia, is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de  brede school activiteiten, in samenwerking met de directeur. Met de Brede school worden kinderen in staat gesteld hun talenten te ontdekken en sociale competenties te ontwikkelen waardoor volwaardige participatie aan de samenleving wordt bevorderd. Op de school worden verschillende activiteiten en cursussen voor ouders georganiseerd. De school is ook bezig met persoonsvorming bij de leerlingen. De brede schoolactiviteiten geven de leerlingen inzicht in hun kwaliteiten en om die verder te ontwikkelen. 

Huiswerkbegeleiding/Opstap-programma

Één keer per week is er binnen de school huiswerkbegeleiding voor de groepen 6 t/m 8. Er zijn hie twee bureaus voor ingezet. Studiepoort geeft huiswerk begeleiding aan de groepen 6 t/m 8 elke woensdag van 14:00 tot 15:00. Lyceo geeft huiswerkbegeleiding aan de groepen 8 elke woensdag van 14:00 tot 15:30. Het doel van de huiswerkbegeleiding is om leerlingen met potentie, een extra zetje te geven door middel van begeleiding in kleine groepjes. Lyceo bereidt de leerlingen van groep 8 voor op het VO.

Referentieniveaus  

Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren, zijn richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen worden referentieniveaus genoemd. In de richtlijnen staat omschreven wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen. El Kadisia streeft ernaar dat onze leerlingen een eindniveau bereiken dat passend is bij hun vaardigheden en competenties. Meer informatie over de referentieniveaus kunt u vinden op de website www.taalenrekenen.nl.

Ondersteuning

Op basis van de keuzes die ouders gemaakt hebben is het aan de school om daarop het best passend ondersteunings– en ontwikkelingsaanbod te doen. De school mag de keuze van ouders niet ter discussie stellen en de ouders hoeven zich niet bezig te houden met hoe de school passend onderwijs organiseert en betaalt. De ouders hebben wel het recht op maximaal resultaat. Omdat geen enkele school in staat is om voor elke leerling altijd het beste onderwijsaanbod zelf te kunnen uit voeren, zullen ze dit afstemmen met de Regionale Samenwerkingsverbanden.   

Taal onderwijs

Op onze school wordt integraal taalonderwijs verzorgd vanuit de Brede visie op Taal. In ons taalbeleidsplan is onze gemeenschappelijke visie en onze aanpak op taal & onderwijs verwoord. Aangezien het beheersen van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt in het verlagen van de verschillen in leerprestaties tussen allochtone en autochtone leerlingen, is de aandacht voor taalverwerving binnen onze school een belangrijke speerpunt. Om ons doel te verwezenlijken moeten we de verschillende aspecten van taal aanpakken. Een deel van de leerlingen op onze school hebben zowel op het gebied van mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid een achterstand. Om deze achterstand te beperken en zelfs in te halen moeten we dit onderdeel breed aanpakken. Taal zit overal en begint thuis,wordt wel gezegd. Heel het onderwijs staat en valt met een goede taalontwikkeling. De school en de klas moeten een talige omgeving zijn, waar kinderen zich veilig voelen om zich te uiten en waar veel aandacht is voor talige activiteiten. De leerkrachten worden verder geschoold op het gebied van de Brede visie op Taal. Voor de uitvoering van het integraal taalbeleid is er een taalcoördinator. Onze taalmethode “Taalactief”  sluit beter aan bij de behoefte van onze leerlingen. Het project Piramide in Voorschool en de groepen 1/2 en de methode Veilig leren lezen in de groepen 3, is volledig geïmplementeerd. Om de woordenschat te vergroten gebruiken wij in de groepen 1,2 en 3 ook Logo 3000. In de groepen 4 t/m 8 wordt het technisch leesonderwijs methodisch onderbouwd met de methode Estafette.   

Intercultureel onderwijs  

Onze school heeft de Islamitische identiteit. Dit brengt met zich mee dat de leerlingen die de school bezoeken overwegend ouders hebben die uit Marokko, Somalië, Turkije en Egypte etc. komen. Onze schoolbevolking is multi-etnisch/multicultureel. Ons onderwijs is intercultureel. Dit vindt u terug in de keuze van de methodes. In het kader van de sociale redzaamheid wordt er extra aandacht aan besteed. Tijdens de godsdienstlessen wordt  aan alle andere grote wereldgodsdiensten aandacht besteed. Onze kinderen leren dat zij een ieder met respect en gelijkwaardigheid dienen te bejegenen en benaderen. In dit kader is dan ook een pestprotocol ontwikkeld. In ons onderwijs gaat het om gelijke kansen voor alle leerlingen. Ons uitgangspunt hierbij is dan ook: de kinderen kennen hun eigen identiteit en hebben begrip en respect voor een ander. Wij vinden het belangrijk, dat onze kinderen kennis hebben en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Onze leerling populatie bestaat uit leerlingen met over het algemeen dezelfde culturele en religieuze achtergrond. Daarom vinden wij het op onze school, belangrijk om het actief burgerschapsvorming en de integratie goed te ontwikkelen. Hierdoor kan de leerling als een volwaardige burger deel nemen aan de Nederlandse maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust, dat bij al onze leerlingen hun toekomst ligt in de Nederlandse samenleving. De school heeft een persoonlijke en een maatschappelijke betekenis voor de leerlingen. In het kader van de burgerschapsvorming en ter bevordering van de integratie en sociale cohesie, brengen onze kinderen jaarlijks een bezoek aan de burgemeester van Amsterdam. De kinderen maken in dit kader ook educatieve tochten en schoolreizen en bezoeken de verschillende musea in het land. De samenwerking met andere scholen uit de buurt en de directe omgeving is sterk bevorderd. 

Seksuele voorlichting        

Seksualiteit en seksuele diversiteit staan expliciet in de kerndoelen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en (onderbouw) voortgezet onderwijs. In kerndoel 38 voor het basisonderwijs staat: 
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” 

De uitwerking van dit kerndoel mag worden ingevuld door de scholen naar eigen inzicht. Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat de scholen inhoudelijk voorlichting en onderwijs mogen geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Daarbij wordt rekening gehouden met de visie en de identiteit van de scholen.

Leerlingen moeten leren hoe zij vanuit een islamitisch oogpunt aangeven wat de wensen en grenzen zijn op dit gebied. De godsdienstcommissie van stichting El Amal heeft uitvoerig stilgestaan bij de implementatie van het aangepaste kerndoel 38 voor het basisonderwijs. Rekening houdend met de verschillende benaderingen op het gebied van seksuele voorlichting en hulpverlening, verstaat de commissie onder seksuele voorlichting en onderwijs het volgende: 
“Seksuele voorlichting en onderwijs in het (Islamitische) basisonderwijs is het informeren, begeleiden en bewust maken van (Islamitische) kinderen van de mentale, lichamelijke, emotionele en sociale aspecten, omtrent seksualiteit, van jongens en meisjes in de puberteit.” Met begeleiden wordt gedoeld op de ondersteuning op het gebied van (leer)vragen over seksualiteit en individuele aandacht daaromtrent. Met bewust worden wordt gedoeld op het creëren van weerbaarheid bij kinderen met het oog op beïnvloedingsfactoren. 

Het belang van het geven van seksuele voorlichting 

Kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te laten raken met het thema seksualiteit, omdat vanuit de (sociale) media veel aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Op sociale media worden grenzen omtrent seksualiteit verkeerd gesteld en overschreden. Leerlingen moeten leren wat het juiste beeld van sv is (gezien vanuit Islamitisch oogpunt). Het is dus noodzakelijk om de leerlingen duidelijk te maken op welke wijze vanuit het oogpunt van de islam dit onderwerp wordt benaderd. 
Kinderen vooraf de benodigde kennis en handvatten mee te geven, omdat zij te maken krijgen met veel onderwerpen die in het VO aan bod komen vanuit een hele andere benadering. 
Leerlingen betrouwbare informatie verstrekken vanuit de Islamitische leer. Ze durven daardoor vragen te stellen over seksualiteit. Ze leren het ontwikkelen van waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan m.b.v. educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Leerlingen van groep 7 & 8 (gescheiden groepen) inzicht geven in het thema seksuele diversiteit, waarbij bij de behandeling van onderwerpen als homoseksualiteit en transgender wordt uitgegaan vanuit de Islamitische waarden. Leerlingen op de hoogte brengen van de invloed van biologische veranderingen met aandacht voor: lichaamsbeeld en identiteitsbesef, hormonen en gedrag, verschillen tussen jongens/meisjes.

Verlengde schooldagactiviteiten in het kader van de Brede School  

Ter ondersteuning van het primair proces en ter bevordering van de sociale vaardigheden en de talentontwikkeling van onze kinderen worden in het kader van de Brede school, activiteiten voor de kinderen georganiseerd (zie Brede schoolplan El Kadisia)

Organisatie van het onderwijs    

In aansluiting op de ervaringen op het gebied van  adaptief onderwijs en om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belangstelling, de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen, wij werken al jaren met het GIP model en het Activerende Directe Instructie model (ADI). Het GIP en het ADI zijn belangrijke instrumenten, die de leerkrachten bezitten om de prestaties van de leerlingen te verhogen. Deze werkvormen bevorderen de zelfstandigheid van onze leerlingen. Belangrijk is hierbij dat alle leerkrachten een eenduidige aanpak, met betrekking tot de klassenorganisatie, hebben die duidelijk herkenbaar zal zijn voor onze ouders en andere externen. De leerkrachten zijn hierin in de afgelopen jaren geschoold. Deze aanpak is gericht op het vergroten van de competentie, de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen. In alle groepen wordt er met het digibord gewerkt. Bij alle methodes is er bijbehorende software. Ook werken leerlingen zelf met het digibord. Bijvoorbeeld bij een spreekbeurt of boekbespreking. Ook wordt het digibord ingezet voor leerzame spelletjes en oefeningen. 

Op onze school zijn de groepen ingedeeld in het jaarklassensysteem. De leerlingen zitten in onze school daarom in combinatie- of homogene groepjes van kinderen met verschillende leer- en sociale vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken, in de klas en in kleine groepjes. Voor alle groepen geldt een minimale groepsgrootte van 25 leerlingen. Er wordt veel aandacht geschonken aan betrokkenheid, welbevinden en competentie, van onze kinderen ter bevordering van hun zelfstandigheid en een goed pedagogisch klimaat, waardoor de kinderen tot hogere prestaties komen. Ook aan de interactie tussen leerlingen onderling en leerkracht /leerling wordt aandacht besteed. Wij werken vanuit  de ervaringswereld en de belevingswereld van het kind.  

Vakleerkrachten

Voor gymnastiek en godsdienstonderwijs hebben we vakleerkrachten. Daarnaast worden de handvaardigheidslessen (beeldende vorming) regelmatig verzorgd door een externe vakleerkracht (dit bieden wij aan als naschoolse activiteit. zie Brede schoolplan El Kadisia).

Groepsgrootte  

Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de El Kadisia staat centraal. Belangrijk hierbij is dat wij trachten het vermogen van onze school te vergroten bij het omgaan met  individuele verschillen tussen leerlingen en daarbij opbrengstbewust en doelgericht te werken. In verband met de herijking van de gewichtenregeling en de Lumpsum geldt voor alle groepen maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Het is mogelijk dat de groepsgrootte in sommige groepen, door het schooljaar heen, groter is. Indien nodig zullen wij overgaan tot het formeren van combinatiegroepen. 

Nationaal plan onderwijs (NPO)

Voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 heeft het (basis-) onderwijs meer financiële middelen gekregen van het rijk om de achterstanden ten gevolge van de eerdere schoolsluitingen tegen te gaan. We vinden het belangrijk dat we effectieve en efficiënte keuzes maken om de achterstanden zo goed mogelijk weg te werken. We hebben ervoor gekozen om in te zetten op de sociaal emotionele ontwikkeling, remidial teaching (RT) en extra ondersteuning in de klassen. De interventies worden goed gemonitord en geëvalueerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

De scholen van El Amal, waaronder El Kadisia voeren stap voor stap wet Passend Onderwijs in. Hiervoor heeft de school het school ondersteuningsprofiel opgesteld. Het uitvoeren van passend onderwijs brengt veranderingen met zich mee in de manier waarop we leerlingen met extra onderwijsbehoeften gaan ondersteunen. Dit staat beschreven in ons school ondersteuningsprofiel. Bijvoorbeeld meer instructie, andere materialen, een specifiek programma of deskundige begeleiders. Als duidelijk is wat een leerling nodig heeft, kan de school bepalen wat zij zelf kan bieden en wat er nog van buiten de school zal moet worden aangeboden.

El Kadisia is aangesloten bij het samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen.

Contactgegevens: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen Maassluisstraat 2 III 1062 GD Amsterdam Tel. 020-7237100 http://www.swvamsterdamdiemen.nl/  

De afspraken die gemaakt zijn binnen de samenwerkingsverbanden worden nagekomen. Vervolgens geeft El Amal daar als scholenorganisatie een “eigen” smaak aan.

Voor de leerlingen en hun ouders en voor het personeel zal de invoering van Passend Onderwijs zichtbare en organisatorische veranderingen met zich mee brengen. Ouders zullen als pedagogisch partner intensief betrokken worden. De directeur en de intern begeleider van de school zullen de leerlingen en hun ouders en ook de leerkrachten en betrokken ondersteuners hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.   De functie van Het OKT maakt deel uit van het zorgteam van de school. De ouder-en kind adviseur heeft een bredere functie en vormt een sterk duo met de intern begeleiders.

Beiden kunnen doorverwijzen naar extra hulp voor leerling en ouders.

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Om een optimale voortgang van de leerlingen te kunnen garanderen, is het van groot belang de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen. Hiervoor heeft El Kadisia een zorgstructuur of ondersteuningsplan zorg ontwikkeld. De zorgstructuur heeft als doel het voorkomen, signaleren en analyseren, en zo mogelijk het oplossen van onderwijsproblemen van individuele leerlingen.

Wij dagen alle leerlingen uit en zorgen ervoor dat ze de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Deze leerlingen krijgen extra leermateriaal aangeboden dat zelfstandig kan worden gebruikt.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Vanuit het bestuur is een protocol vastgesteld waarin omschreven staat wat het standpunt is van het bestuur (en de scholen) op het gebied van medicijnverstrekking en medisch handelen van personeel. Dit protocol kunt u vinden op onze website. Voelt uw kind zich niet lekker dan neemt de school contact met u op. Het kind kan het even proberen op school of wordt anders door u opgehaald. Ook zullen personeelsleden geen medische handelingen verrichten bij uw kind. Heeft u een kind waarbij er sprake is van medische handelingen die op school verricht moeten worden of medicijngebruik neemt u dan contact op met de directie om hier duidelijke afspraken over te maken.   

Zorg voor zieke kinderen

De groepsleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor het contact met de leerling en de ouder(s). De groepsleerkracht neemt 3 dagen na de ziekmelding  contact op met de ouders en eventueel daarna met de leerling. In het geval van een griepje of een andere eveneens minder ernstige ziekte, zal dit contact voldoende zijn en zal er bij zowel het kind als de ouder(s) geen behoefte zijn aan een handelingsplan of lesplan. Wanneer evenwel de ziekteperiode naar verwachting langer zal gaan duren, is het van belang dat er een ‘lesplan’ wordt opgesteld. Een goede communicatie met ouders is daarbij van wezenlijk belang.  

Passendonderwijs

Met de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de financiering. De samenwerkingsverbanden ontvangen en verdelen het beschikbare budget voor extra ondersteuning over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is.   

Het zorgteam van de El Kadisia basisschool bestaat uit de volgende medewerk(st)ers. De directeur, en vier intern begeleiders. Het zorgteam wordt verder bijgestaan door  de leerplichtambtenaar, een school psycholoog, een orthopedagoog en ouder- en kindadviseur  en een pre-ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs. Ook de schoolarts en de schoolverpleegkundige (beide GG&GD) geven adviezen.  

Tijdens het Zorg breedte overleg (ZBO) zijn alle bovengenoemde zorgverleners, de buurtregisseur en de leerplichtambtenaar aanwezig. Het doel van het ZBO is om het preventief handelen te bevorderen. Dit gebeurt door signalen m.b.t. de kinderen (van school, leerplicht, jeugdgezondheidszorg en overige instanties) gezamenlijk te bespreken en actie te ondernemen.

Kinderen om wie wij ons zorgen maken worden in dit overleg besproken. In het kader van Passend onderwijs is de school betrokken bij alle afspraken en werkwijzen van alle partijen binnen de stad Amsterdam. Ook onderhoudt  El Kadisia contacten met scholen voor speciaal onderwijs waarbij advies wordt ingewonnen met betrekking tot het verlenen van extra zorg. Toch kan de situatie zich voordoen dat ondanks de extra zorg die aan uw kind is besteedt, de beoogde ononderbroken leerweg de mogelijkheden van de school te buiten gaat. In dat geval zal samen met de ouders naar een andere school worden gezocht. Afhankelijk van de behoefte van het kind kan dit een andere basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) zijn, of kan ondersteuning worden verleend vanuit het een speciale school voor basisonderwijs door een ambulante begeleider.

Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs, die de extra hulp kan bieden, gebeurt in samenwerking met SWV (Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen) voor een LTV aanvraag. Voor het verlenen van extra hulp is toestemming van de ouders nodig. Voor meer informatie m.b.t. de zorg verlening op onze school verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn we een 'alles-in-één school'. In samenwerking met Impuls bieden we de mogelijk tot kinderopvang bij ons op school. Dit houdt in dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen kunnen worden in de KDV groep gedurende de hele dag. Deze groep biedt opvang gedurende 40 schoolweken, net als de voorschoolgroepen en is gesloten in de schoolvakanties. Aanmelding hiervoor kan via Impuls.

Bel naar: 020 515 88 00 en kies voor optie 1. U kunt ook mailen naar planning@impuls.nl. Wilt u zich liever inschrijven via de website? Ga dan naar www.impulskinderopvang.nl.

De voor- en vroegschool van El Kadisia werken samen met de IPABO in het Speleon om het spelend leren bij de leerlingen te stimuleren. Vanuit het opgestelde spelplan leren onze leerkrachten vaardigheden hoe ze het spel en het spelend leren bij de leerlingen te ontwikkelen. Alle leerlingen van de voorschool- en kleutergroepen bezoeken het Speleon in de IPABO voor een periode van drie tot zes weken. Op basis van de verworven kennis en vaardigheden worden de lessen nu aangepast m.b.v. het spelplan. De leidsters van de voorschool en de leerkrachten van de kleutergroepen hebben regelmatig overleg om de samenwerking en afstemming te verbeteren en stimuleren.


Terug naar boven