Brede School de Springplank

Robert Scottstraat 28 -34 1056 AZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Februari 2018 is de Inspectie van het Onderwijs bij ons op school geweest. Dit inspectiebezoek heeft plaatsgevonden vanwege te lage opbrengsten van de Cito Eindtoets. Het rapport van dit bezoek is nog niet binnen. Wel is er door de Inspectie naast complimenten over het pedagogisch klimaat, ook een aantal verbeterpunten benoemd.In het kader van deze verbeterpunten hebben wij advies gevraagd aan de PO-Raad. De PO-Raad zal een analyse maken van de school.Van zowel het inspectiebezoek als de analyse door de PO-Raad wordt een verslag geschreven, waarna de school aan de slag gaat met een verbeterplan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. In januari en juni maken alle leerlingen tussentijdse Cito-toetsen voor taal en rekenen. Vervolgens stellen de leerkrachten hun groepsplannen bij, zodat alle leerlingen onderwijs krijgen naar behoefte. Dit gebeurd samen met de IB-er.

Tussentijds monitort de IB-er de voortgang samen met de leerkracht en wordt waar nodig de plannen bijgesteld. Zo zorgen wij ervoor dat alle leerlingen doeltreffend onderwijs krijgen. Door opbrengstgericht te werken, zorgen wij ervoor dat de onderwijstijd zo effectief mogelijk wordt benut.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven