Brede School de Springplank

Robert Scottstraat 28 -34 1056 AZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Februari 2018 is de Inspectie van het Onderwijs bij ons op school geweest. Dit inspectiebezoek heeft plaatsgevonden vanwege te lage opbrengsten van de Cito Eindtoets. Het rapport van dit bezoek is nog niet binnen. Wel is er door de Inspectie naast complimenten over het pedagogisch klimaat, ook een aantal verbeterpunten benoemd.In het kader van deze verbeterpunten hebben wij advies gevraagd aan de PO-Raad. De PO-Raad zal een analyse maken van de school.Van zowel het inspectiebezoek als de analyse door de PO-Raad wordt een verslag geschreven, waarna de school aan de slag gaat met een verbeterplan.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. In januari en juni maken alle leerlingen tussentijdse Cito-toetsen voor taal en rekenen. Vervolgens stellen de leerkrachten hun groepsplannen bij, zodat alle leerlingen onderwijs krijgen naar behoefte. Dit gebeurd samen met de IB-er.

Tussentijds monitort de IB-er de voortgang samen met de leerkracht en wordt waar nodig de plannen bijgesteld. Zo zorgen wij ervoor dat alle leerlingen doeltreffend onderwijs krijgen. Door opbrengstgericht te werken, zorgen wij ervoor dat de onderwijstijd zo effectief mogelijk wordt benut.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven