Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken de kinderen CITO toetsen. Deze worden zowel individueel als op groepsniveau geanalyseerd door de IBers: zijn de resultaten zoals verwacht? Hierbij wordt gekeken naar de groeilijn die de leerling en/of groep heeft. Is het Fundamentele niveau behaald. Voldoen voldoende kinderen aan het Steefniveau? Ook wordt hierbij gekeken naar het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van onze doelgroep-kinderen.

Na het maken van deze analyse (waar overigens ook de methode toetsen bij betrokken worden) wordt met groepsleerkrachten besproken waar sterke en zwakke punten liggen. In deze gesprekken worden ook de vervolgstappen besproken en afgesproken: hoe kunnen we zorgen dat de leerling en groep zich blijft ontwikkelen, of beter gaat ontwikkelen. In onze plannen en bij de uitvoer hiervan maken we gebruik van de reguliere methodes die we op school gebruiken. Ook zal er -indien nodig- remediërend en/of verdiepend materiaal worden ingezet. In sommige gevallen zal hulp van derden worden gevraagd. Daar waar de te verwachten groei achterblijft in de resultaten van een (individuele) leerling gaan we op zoek naar de beste manier om deze leerling verder te helpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op 't Koggeschip stromen kinderen uit op het advies praktijk onderwijs, vmbo b, vmbo k, vmbo t, havo of vwo.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij bieden de leerlingen een rustige leeromgeving, zichtbare structuur en duidelijkheid. Ontwikkelen en leren verlopen beter in een omgeving waar het kind graag verblijft en zich veilig voelt. Op ’t Koggeschip vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van een gemeenschap voelen. Alle medewerkers in de school besteden daarom veel aandacht aan een positieve omgang met medeleerlingen in en buiten de klas. Dat onderschrijven (praktiseren) wij ook door de inzet van een onze gedragsregels en normen en waarden die we hebben vastgelegd. We zetten het programma ‘de Gouden Weken’ in voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar, en herhalen dit op het moment dat we merken dat de groep dit nodig heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind doet ertoe!
  • Allemaal anders en toch samen.
  • Veilige leeromgeving creëren.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven