Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege de coronamaatregelen geen Cito-eindtoets afgenomen, waardoor de gegevens van dit schooljaar ontbreken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken de kinderen CITO toetsen. Deze worden zowel individueel als op groepsniveau geanalyseerd door de IBers: zijn de resultaten zoals verwacht? Hierbij wordt gekeken naar de groeilijn die de leerling en/of groep heeft. Is het Fundamentele niveau behaald. Voldoen voldoende kinderen aan het Steefniveau? Ook wordt hierbij gekeken naar het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van onze doelgroep-kinderen.

Na het maken van deze analyse (waar overigens ook de methode toetsen bij betrokken worden) wordt met groepsleerkrachten besproken waar sterke en zwakke punten liggen. In deze gesprekken worden ook de vervolgstappen besproken en afgesproken: hoe kunnen we zorgen dat de leerling en groep zich blijft ontwikkelen, of beter gaat ontwikkelen. In onze plannen en bij de uitvoer hiervan maken we gebruik van de reguliere methodes die we op school gebruiken. Ook zal er -indien nodig- remediërend en/of verdiepend materiaal worden ingezet. In sommige gevallen zal hulp van derden worden gevraagd. Daar waar de te verwachten groei achterblijft in de resultaten van een (individuele) leerling gaan we op zoek naar de beste manier om deze leerling verder te helpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de corona-maatregelen is er in schooljaar 2019-2020 geen Cito-eindtoets afgenomen.

De kinderen zijn als volgt uitgestroomd:

VWO: 1, HAVO/VWO: 1, HAVO: 9, VMBO TL/HAVO: 5, VMBO TL: 6, VMBO KL: 8, VMBO BL/KL: 5, VMBO BL: 8, Praktijkonderwijs: 2, Advies niet mogelijk: 1                                                                                           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven