Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de leerlingen van de Barbaraschool hoe zij hun schoolloopbaan vervolgen. De score die is behaald bij de Centrale Eindtoets komt overeen met het niveau van de leerling en de manier waarop zij zich ontwikkeld hebben bij ons op school. Onze schooladviezen zijn bij een aantal leerlingen hoger dan je op basis van de Eindtoets zou verwachten.

De scores van de Centrale Eindtoets zijn per leerjaar divers, dit is mede te verklaren door het lage leerlingaantal in groep 8. Een gemiddelde van 5 of 10 leerlingen is immers anders dan een gemiddelde van 30 groep 8 leerlingen. 

In schooljaar 2019-2020 is er geen Centrale Eindtoets afgenomen bij de leerlingen van de Barbaraschool. Deze toets viel precies in de periode waarin door de omstandigheden rondom het COVID-19 virus de school gesloten was. De regering heeft besloten dat de toets niet doorging. 

Schooljaar 2020-2021 is er wel een Centrale Eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Alle leerlingen hebben naar verwachting of boven verwachting gescoord, ondanks het bijzondere schooljaar met de lock-down. De onderwijsinspectie heeft besloten dat de Eindtoets van schooljaar 2020-2021 niet meetelt bij de beoordeling van het onderwijs. Het overzicht van de referentieniveaus is wel gepubliceerd op deze pagina.

De berekening van de referentieniveaus is dus geen actuele weergave van de kwaliteit van ons onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten plannen per blok van 8 á 10 weken hun onderwijs en maken wekelijks een planning met doelen en activiteiten per vakgebied.

Na elke methode gebonden toets stelt de leerkracht zijn onderwijs bij. Naast de wekelijkse planning van het onderwijsaanbod evalueert de leerkracht elke tien weken op de tussenresultaten van het onderwijs en de individuele leerling en zal het onderwijsaanbod waar nodig worden bijgesteld. Wij noemen dat de OHGW-cyclus, dat staat voor opbrengst- en handelingsgericht werken. 

Mocht het nodig zijn om het onderwijs aan te passen dan wordt dat besproken met de leerling en ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren ons schooladvies op basis van onze observaties, leerresultaten, werkhouding en gedrag. Soms heeft er een aanvullend (IQ) onderzoek plaatsgevonden waarvan we de uitkomst ook meenemen in ons schooladvies. Voor ons is het schooladvies een advies voor een volgende, passende vervolgstap naar het VO waarbij we recht doen aan de leerling zoals wij die hebben leren kennen op school. En waarmee we recht geven aan de kwaliteiten van de leerling. 

De schooladviezen in schooljaar 2019-2020 zijn gebaseerd op 5 groep 8 leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2018 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en de school een basisarrangement gegeven. 

Terug naar boven