Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Barbaraschool is een betrokken en hard werkend team. Samen zorgen zij voor goed onderwijs aan uw kind.

Het team bestaat uit mannen en vrouwen en is gevarieerd in leeftijd en opleiding. Een aantal collega's zijn later ingestroomd in de PABO en hebben bijvoorbeeld eerst een wetenschappelijke opleiding gedaan. De mix van kwaliteiten, ervaringen en achtergrond zorgt voor een inspirerende dynamiek in de school. Naast onder genoemde vakleerkrachten hebben we ook een vakleerkracht hoogbegaafdheid in ons team en een leescoördinator. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Barbaraschool heeft een hecht en betrokken team. Door de goede werksfeer op school, contacten met ouders en het pedagogisch klimaat is het ziekteverzuim laag. Sinds maart 2020 hebben we te maken met COVID-19. In ons vervangingsprotocol beschrijven we naast, hoe te handelen bij kort of langdurige afwezigheid van een teamlid, ook hoe we omgaan met quarantaine van teamleden en leerlingen in het geval van een Coronabesmetting in de school. De uitgangspunten van het vervangingsprotocol zijn rust in de school en verzorgen van goed onderwijs. 

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Barbaraschool werkt met combinatiegroepen . Dit doen wij, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen van verschillende leeftijden veel van elkaar kunnen leren. Tevens kan de leerkracht instructie combineren waardoor er meer tijd vrij komt voor oefenen en verlengde instructie voor een kleine groep leerlingen. Komend schooljaar is er een groep 1/2, groep 3, 4/5, 5/6 en 7/8.

De leerkrachten geven les met de methodiek van Expliciete Directe Instructie (EDI) vanuit een sterke pedagogische basis (Vreedzame school). Dit schooljaar maken we de omslag naar onderzoekend en ontdekkend leren. Hierdoor komt het eigenaarschap van het leren meer bij de leerlingen te liggen en is er meer ruimte om de talenten van kinderen in te zetten bij het leren.

Voor de culturele en kunstvakken huren we docenten in van de Rode Loper op school en Muziekschool Amsterdam. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelenderwijs leren kinderen in de kleutergroepen taal en rekenen. Spel, bewegen en creatieve activiteiten zijn de spil. Kinderen werken per schooljaar vanuit zes thema's van de methode Kleuterplein. De kleuters krijgen wekelijks beeldende vorming en bewegingsonderwijs van een vakdocent en om de week muziekles. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De teamleden van de Barbaraschool hebben als doel om elke leerling te laten uitstromen met een maximaal haalbaar niveau op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om te starten op het voortgezet onderwijs. 

Dat doen we  door een sterk pedagogische basis te bieden met de methodiek van de Vreedzame School, kennis en vaardigheden aan te leren en activiteiten aan te bieden die gericht zijn op persoons- en sociale ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. muziekonderwijs, beeldende vorming, en culturele activiteiten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Barbaraschool is elk kind in principe welkom. Als uw kind bij aanmelding op school extra ondersteuning nodig heeft onderzoekt de school of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Daarbij kijken we ook naar de groep waar uw kind in geplaatst wordt. 
Op dit moment is de school niet goed toegankelijk voor mindervaliden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij adviseren ouders om hun kind naar de Voorschool te brengen. Daar leren kinderen spelenderwijs al wat schoolse vaardigheden zoals, spelen met andere kinderen, omgaan met uitgestelde aandacht, kringactiviteiten en de Nederlandse taal (als dit niet hun moedertaal is). De Barbaraschool werkt nauw samen met voorschool Kastanjetuin en de KDV's in de wijk.

De school biedt aan breed aanbod aan op school met muziek, beeldende vorming, woordenschatonderwijs en spelend leren om jonge kinderen een brede ontwikkeling te laten doormaken. 

Terug naar boven