Daltonschool Neptunus

Piet Zwarthof 2 1087 AX Amsterdam

 • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
 • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
 • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
 • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
 • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Meer informatie over de doorstroomtoets vindt u op Rijksoverheid.nl.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode gebonden toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken en om te bekijken of leerlingen de stof voldoende tot zich hebben genomen, nemen wij regelmatig methodetoetsen af. Op grond van de uitkomst van deze toetsen, krijgen sommige leerlingen extra of verlengde instructie van de leerkracht om zich het gestelde leerdoel alsnog eigen te maken of juist minder instructie en verrijkende stof omdat ze hebben laten zien dat ze leerdoel al beheersen.   

Methode onafhankelijke toetsen 

Twee keer per jaar meten wij -onafhankelijk van de methode- de kennis en vaardigheid van leerlingen in een bepaald vakgebied, bijv. rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen. Deze methode onafhankelijke toetsen worden in januari en juni afgenomen. Hierna volgt een rapportage aan de ouders en leerling en een gesprek met de leerkracht. De uitkomsten van deze toetsen kunt u ook teruglezen in ons ParnasSys ouderportaal. Intern gebruiken wij de uitkomsten van deze toetsen om onze leerlingen opbrengstgericht en passend onderwijs te bieden. De afgelopen jaren maakte de school gebruik van de methode onafhankelijke toetsen van Cito. Deze toetsen worden door Cito niet langer beschikbaar gesteld. De  school oriënteert zich daarom op een nieuw instrument wat vanaf de midden toetsen in schooljaar 2023-2024 in gebruik zal worden genomen. 

Monitoren van resultaten

Vier keer per jaar is er een schoolbespreking waarin het team samen kijken naar het onderwijs op onze school. De resultaten van de school worden met het gehele team besproken en geanalyseerd. Er wordt bekeken of de gestelde schoolambities zijn bereikt. En waar nodig wordt ingezoomd op het aanpassen van het onderwijs de komende periode.  Vervolgens wordt de stap gemaakt om met de leerkrachten van het leerjaar te kijken naar de groepsresultaten. Heeft de groep in zijn geheel voldoende geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Waarop moet de komende periode worden ingezoomd. Waar kan de groep verdiepen of waar moet het leerstof aanbod juist geïntensiveerd worden. Vervolgens wordt door de leerkrachten bekeken of het onderwijs passend is geweest voor alle leerlingen. Is er voor iedere leerling voldoende leerplezier en leerredendement geweest. In het groepsoverzicht worden uitspraken gedaan door de leerkracht m.b.t. het gewenste niveau en ontwikkeling op leerling- en groepsniveau. Ons leerlingvolgsysteem stelt ons in staat om de vorderingen van eerdere leerjaren en vakgebieden te betrekken in deze analyses om trends waar te nemen. Belangrijk onderdeel van de analyse zijn de vervolgstappen en acties die hierop volgen. Deze worden op groepsniveau vertaald in nieuwe (of bijgestelde) onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO 

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.schoolkeuze020.nl.   

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO. 

Alle leerlingen in groep acht ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt uiterlijk 24 maart. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. 

Leerlingen, ouders en school zijn gebaat bij een zo transparant mogelijke procedure van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt in Amsterdam de ‘kernprocedure’ genoemd.

In de advieseringsprocedure wordt eind groep 7 begonnen met een open oriënterend VO gesprek. Hierin kunnen leerlingen, ouders en school allen hun verwachtingen uitspreken. Er wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de koers waarop het kind zit voor het VO. Hierin wordt ingezoomd of een praktische of meer theoretische  leerweg passend zou zijn bij de leerling.  

Het voorlopig advies wordt begin groep 8 geformuleerd. Bij het formuleren van dit advies wordt gekeken naar kindfactoren zoals werkhouding, concentratie en motivatie. Ook worden de resultaten van methodetoetsen meegenomen in het advies. Vervolgens worden deze gegevens aan de Cito-scores van de schoolloopbaan gespiegeld. Het voorlopig advies wordt gecommuniceerd in het adviesgesprek waarbij zowel ouders als kind aanwezig zijn.   

Het definitief advies Het definitief advies wordt conform het tijdpad van de ‘kernprocedure’ afgegeven. Hierin worden de volgende factoren meegenomen: kindfactoren, resultaten van de doorstroomtoets, methode toetsen, het voorlopig advies, cito scores vanaf M6 t/m M8 en evt. andere aanvullende (toets)gegevens. De school houdt rekening met een eventuele ‘eindsprint’  in resultaten begin groep 8.  

Zowel het voorlopig als het definitieve advies wordt samengesteld door directie, intern begeleiders en groepsleerkrachten.  

Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).   Voor leerlingen die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet. Deze leerlingen kunnen zich al met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Neptunus grondwet
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan ontwikkelen.?
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.?
 • Wij luisteren naar elkaar.?
 • Wij helpen elkaar en lossen conflicten samen op.?
 • Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze schoolomgeving.

Onze school stelt zich tot doel dat de leerlingen hun talenten ontwikkelen en dat we hen de vaardigheden laten ontwikkelen waarmee ze een betrokken en verantwoordelijk lid van de samenleving kunnen worden. Dit laatste doen we met behulp van de uitgangspunten van De Vreedzame School. Tijdens de acht jaar dat leerlingen op onze basisschool zitten, volgen ze jaarlijks de verschillende onderdelen van het programma, waarin ze leren verantwoordelijkheden te dragen, conflicten op te lossen en een positieve bijdrage te leveren aan de school als gemeenschap. Alle leerlingen van onze school weten dat problemen altijd worden opgelost.

Wij maken gebruik van leerling-mediatoren (die hiervoor zijn getraind) mocht een conflict niet met behulp van de mediatoren worden opgelost dan doen de leerkrachten dat. Kinderen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag (te denken valt aan: vechten, slaan, bedreigen, schelden e.d.) waardoor medeleerlingen en/  of leerkrachten zich onveilig voelen, zij kiezen er voor zich niet aan de schoolregels te houden en op die manier hun verbinding met de groep te verbreken. Uiteindelijk krijgen deze leerlingen een maatregel. Maar in de hoofdzaak richt de school zich op het stimuleren van positief, gewenst gedrag en het voorkomen van (sociaal) onveilige situaties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen verantwoordelijk
 • Democratisch burgerschap
 • Iedereen hoort erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijskwaliteit

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

Terug naar boven