De Visserschool

Columbusplein 34 1057 VB Amsterdam

 • Schoolfoto van De Visserschool
 • Schoolfoto van De Visserschool
 • Schoolfoto van De Visserschool
 • Schoolfoto van De Visserschool
 • Schoolfoto van De Visserschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is voor het eerst de digitale, adaptieve Dia-toets afgenomen als eindtoets. Op basis van ervaringen van andere scholen is gekozen voor de Dia toets als eindtoets vanwege het adaptieve karakter van de toets, het minder talige karakter van de toets in vergelijking met de Cito eindtoets en het feit dat Dia eindtoets in één dag afgenomen wordt in plaats van drie dagen zoals bij de Cito eindtoets. Het was voor het eerst dat de leerlingen een toets op deze manier maakten. Hierdoor was de gemiddelde score van 353,3 lager dan wij als school verwacht en aan de individuele leerlingen geadviseerd hadden. Uit nader onderzoek is gebleken dat bij de invoering van een nieuwe manier van toetsen de resultaten de eerste drie jaar lager zijn dan verwacht. De adviezen zijn hetzelfde gebleven, de school geeft geen adviezen in heroverweging hoeven te nemen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Visserschool staat voor kwaliteitsonderwijs. Een goed inzicht in de resultaten van elke leerling helpt de leerkrachten het onderwijs aan te passen aan de behoeften van de leerlin­gen. Daarom volgen we de ontwikkeling van elke individuele leerling en de resultaten van de afzonderlijke groepen. We evalueren plannen, monitoren opbrengsten en analyseren 2 x per jaar de methode onafhankelijke toetsresultaten (CITO). Gedurende het schooljaar nemen wij methodetoetsen af om te kijken of de leerlingen de aangeboden leerstof voor een bepaald vakgebied beheersen. Op basis van deze uitkomsten, geven wij waar nodig kinderen verlengde of extra instructie.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze visie staan de drie basisbehoeftes van kinderen centraal. Deze behoeftes zijn:

 1. Behoefte aan autonomie of onafhankelijkheid: Ik ben iemand, kan voor mijzelf opkomen zonder anderen tekort te doen, kan doorzetten bij nieuwe en moeilijke dingen, weet mijn beperkingen en kan hiermee omgaan.
 2. Behoefte aan relatie: Ik kan mij verplaatsen in anderen, kan hulp geven en ontvangen, kan samenwerken en mij verbonden voelen met anderen.
 3. Behoefte aan competentie: Ik weet en kan dingen leren, ook als ik ze eerst moeilijk vond, ik durf fouten te maken en te vertrouwen op mijn eigen kennis en vaardigheden.

Omdat wij rekening houden met bovenstaande behoeftes, zijn wij in staat om ons didactisch en pedagogisch handelen aan te passen, wanneer dit nodig is. Ook de organisatie van het onderwijs (ons klassenmanagement) en de inrichting van de ruimtes (lokalen en algemene ruimtes) bevordert een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen op deze drie basis behoeftes. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Autonomie
 • Relatie
 • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven