De Krijtmolen

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van De Krijtmolen

In het kort

Toelichting van de school

Samen op weg naar de toekomst!

OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk met een enthousiast en deskundig team. Wij zijn trots op onze multiculturele samenstelling. Als school van de toekomst spelen we in op de snel veranderende, digitale en internationale samenleving. We willen kinderen opleiden tot een zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die hun plek weten te vinden in de snel veranderende maatschappij. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis, vaardigheden en houding belangrijk.

Op onze school:

  • vormen de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) de basis van ons onderwijs;
  • leren we onze kinderen communiceren in de veranderende wereld;
  • ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste wereldburgers met een onderzoekende houding;
  • werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern onderwijs
  • Taal en rekenen
  • Digitale geletterdheid
  • De wereld ontdekken
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven