OBS Blijhaven

Papaverweg 259 1032 KE Amsterdam

 • Schoolfoto van OBS Blijhaven
 • Schoolfoto van OBS Blijhaven
 • Het leerplein, een mooi aanvulling op ons Ontwikkelingsgerichte Onderwijs.
 • Muziek is de rode draad van ons onderwijs. Zingen en instrumenten leren bespelen.
 • Leerlingen uit de hoogste groepen koken een gezonde lunch voor de hele school ism een chefkok van onderwijsgezond.nl

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Blijhaven. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Blijhaven is een openbare basisschool gelegen in de Buiksloterham. Zo’n 100 leerlingen gaan dagelijks naar Blijhaven en de bijbehorende peutercombi. Er werken 15 personeelsleden op Blijhaven.

We vinden het op Blijhaven belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • De Vreedzame School
 • Snappet Rekenen & Spelling
 • De Gezonde School
 • Hallo Muziek (Da Capo)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is behoorlijk aan het groeien. We verwachten dat Blijhaven de komende jaren door zal groeien naar 225 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

Fysieke veiligheid staat hoog in ons vaandel. Daarom zijn er ook een aantal personeelsleden betrokken bij de schoolhulpverlening (SHV);

 • 4 BHV’ers.
 • 1 anti-pestcoördinator.

Hieronder vallen de onderwerpen pesten, werkdruk & stress, welzijn, seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Elk jaar wordt door een bedrijf in maart de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Tweemaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening met alle leerlingen en leerkrachten uitgevoerd. Voor de meeste taken geldt dat de mensen jaarlijks worden bijgeschoold. De intern begeleiders houden per schooljaar een incidentenregistratie bij.

Terug naar boven