De Klimop

Varenweg 6 1031 CB Amsterdam

  • Wij hanteren de vijf gouden schoolregels
  • Wij lossen onze eigen conflicten op
  • Muziek als rode draad door onze school
  • Wij leren met het digibord en Snappet
  • Wij zijn een gezonde en sportieve school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Leerlingvolgsysteem

Om zorg op maat te kunnen realiseren is het nodig om over een leerlingvolgsysteem met instrumenten voor de ontwikkeling van het jonge kind, gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de basisvaardigheden Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spellen en Rekenen/Wiskunde te kunnen beschikken. Het betreft dan observaties, evenals methodegebonden als niet-methodegebonden toetsinstrumenten. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om op een systematische manier de vorderingen van de leerlingen, de groep en de school over langere periodes in kaart te brengen. Het leerlingvolgsysteem stelt de leerkrachten in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens verloopt. Voor Taal, Lezen, Rekenen en Spelling gebruiken we een omvangrijke hoeveelheid methode-gebonden toetsen. Daarnaast nemen we jaarlijks een aantal methode-overstijgende toetsen af. Met behulp van het leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht tweemaal per jaar vast of de onderwijsdoelen worden gehaald en of;

  • De leerlingen voldoende vooruit gaan
  • De leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd
  • Welke leerlingen extra hulp nodig hebben
  • Welke leerlingen uitdagender leerstof nodig hebben
  • Het onderwijsaanbod wijzigingen behoeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Klimop heeft ook n.a.v. het inspectiebezoek in 2014 het basistoezicht gekregen, de inspectie was tevreden en heeft ons twee aandachtspunten meegegeven waar we in 2014 en 2015 veel aandacht aan hebben kunnen besteden.

Terug naar boven