OBS Twiske

Pandorinastraat 7 A 1035 VR Amsterdam

  • De hoodingang van onze school is op het kleine plein. Hier spelen de kinderen van de groepen 1-2.
  • Aan de achterzijde van de school bevindt zich het grote plein. Via de steeg aan de Eudorinastraat is het plein te bereiken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit groep 8 hebben in april 2023 meegedaan met de CITO-eindtoets. Met een gemiddelde van 532,9 scoort OBS Twiske iets onder het landelijk gemiddelde (534,5). Voor onze school geldt dat het eindresultaat van dit schooljaar voldoende is, de score ligt tussen de ondergrens en bovengrens van de Inspectie van het basisonderwijs. De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten in het onderwijsproces worden halfjaarlijks door leerkrachten, interne begeleiding en directie geanalyseerd en leiden tot een aanpak op kind- en groepsniveau (beschreven in groepsoverzichten en groepsplannen) en een aanpak op schoolniveau (beschreven in schoolplan en jaarplan).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zit uw kind in groep 8, dan gaat hij/zij na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 geven wij een doorstroomperspectief over welk type onderwijs wij denken dat het beste bij uw kind past. In februari krijgen de kinderen een voorlopig advies. Dit advies komt tot stand via een vaste procedure. De leerkrachten doen dit in samenspraak met de interne begeleider en de directie. Na de nieuwe doorstroomtoets krijgen de kinderen in maart hun definitieve advies en kunnen zij aangemeld worden voor het voortgezet onderwijs.
In Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Centrale Loting & Matching. Zodra uw kind in groep 8 zit, ontvangt u een keuzegids en vindt er een informatieavond plaats over de stappen die genomen moeten worden. Deze avond wordt verzorgd door leerkrachten vanuit het voortgezet onderwijs.

Om een goed advies te geven wordt gekeken naar de referentieniveaus (zoals hierboven genoemd). 1F is het fundamentele doel. Dit moeten kinderen behalen om naar het reguliere Voortgezet Onderwijs door te stromen. Als school hebben wij de opdracht om meer dan 85% van de leerlingen op of boven het fundamentele doel te krijgen.
1S zijn de streefdoelen. Deze doelen zijn voor kinderen die uitstromen vanaf VMBO-T of hoger. Ons doel is om meer dan 52,1% op of boven dit niveau te krijgen.
Beide doelen worden behaald.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar de werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen en dergelijke.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten, zowel op cognitief als creatief gebied. We kijken hierbij vooral naar de groei die een kind realiseert. We hebben oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de methode Vreedzame School komen veel onderwerpen aan bod. We werken met mediatoren uit de groepen 7 en 8 bij het oplossen van conflicten tussen de kinderen onderling. We maken gebruik van Zien bij het zicht houden op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vreedzaam
  • Sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven