De Vier Windstreken

Parlevinker 11 1034 PX Amsterdam

  • De Vier Windstreken is een taalrijke school. Het taalrijke aanbod begint al in de Voorschool. Leesplezier staat bij ons centraal.
  • De Vier Windstreken is een Jump-In school met veel aandacht voor sport en beweging.
  • De Vier Windstreken draagt het vignet 'gezonde school'
  • We hechten veel waarde aan culturele en maatschappelijke ontwikkeling.
  • Naast taalvaardigheid en rekenen besteden we veel aandacht aan de muzikale en creatieve ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Vier Windstreken! 

OBS De Vier Windstreken is een openbare school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Iedere leerling is welkom ongeacht achtergrond en cultuur, geloofs- of levensovertuiging. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid; anders zijn mag. Ons onderwijs is, naast onze basisvakken, gericht op het bevorderen van actief burgerschap en integratie. 

Onze school is een oefenplaats voor het leven in een democratische maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat al onze leerlingen meedoen met alle activiteiten die we op school aanbieden. Zodat ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun leven in die maatschappij.

Onze leerlingen komen uit alle windstreken. We leren van elkaar en met elkaar en staan open voor elkaar op onze multiculturele school. De windstreken drukken we uit in onze vier pijlers: taalrijk - gezond - sportief - digitaal.

Onze leerkrachten geven veel individuele aandacht aan uw kind. Dit bevordert de leerprestaties. De onderwijsresultaten zijn al jaren erg goed en daar zijn we trots op. 

Uw kind is al vanaf 2 jaar welkom op onze voorschool. Naast de voorschool bieden wij in ons gebouw ook naschoolse opvang.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalrijk
  • Sportief
  • Gezond
  • Kunst/Cultuuraanbod
  • Digitaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven