Openbare Basisschool IJplein

Gedempte Insteekhaven 85 1021 RA Amsterdam

  • op 8 september 2017 werd ons vernieuwde schoolplein geopend door de wethouder
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Op OBS IJplein werken we met laptops!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein

In het kort

Toelichting van de school

Obs IJplein neemt een steeds prominentere plaats in het openbaar onderwijs van Amsterdam Noord in, zowel op het gebied van onderwijsinhoud en vernieuwingen als haar plaats in de omgeving. Een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie direct aan het IJ met kinderopvang, naschoolse opvang en peutercombi op het grote en gemoderniseerde schoolterrein.

Onze missie is:

Op obs IJplein geven we onderwijs met passie, doen we recht aan de specifieke behoeftes van onze leerlingen, waardoor ze zelfverzekerde en actieve burgers worden.

Onze visie is:

Obs IJplein streeft naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.We investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken.Tevens  streven we naar werken vanuit leer- en gedragsdoelen, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Instructies en lesstof worden afgestemd op deze onderwijsbehoeften en er wordt systematisch gekeken of leerlingen zich naar vermogen ontwikkelen. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen  hulpmiddelen zijn.Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. Dit is terug te zien in de kaleidoscopische werkwijze in/van de school, de leercarrousel en het sociaal culturele aanbod. Hierbij wordt een beroep gedaan op een aantal belangrijke vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben, zoals  samenwerken, creatief denkvermogen, oplossingsgericht werken, zelfregulering en ICT vaardigheden en komen de acht  intelligentie-domeinen aan bod. Lessen beeldende vorming en drama worden door een vakdocent verzorgd.Ook de gezondheid van onze leerlingen heeft veel aandacht. We hebben een vakdocent bewegingsonderwijs  in dienst, werken samen met het gemeentelijke programma Jump In dat gezond eten en bewegen integreert in lessen en activiteiten van de school. Obs IJplein is een lerende organisatie. Kennis en vaardigheden vormen geen vast gegeven, maar worden beïnvloed door interne en externe factoren.  We leren samen om een optimaal onderwijsklimaat en –aanbod te kunnen blijven verzorgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Veilig
  • Gezond
  • Doelgericht/ Relatiegericht
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op obs IJplein schommelt rond de 150. Dit schooljaar 2019-2020 ligt het aantal iets lager. In verband met onzekerheid in de wijk over mogelijke nieuwbouw in de toekomst en de daarmee verband houdende eventuele sloopplannen van bestaande flats, is een aantal gezinnen deze zomer plotseling verhuisd. Men kiest voor zekerheid en verhuist en de kinderen gaan van school af. Wij hopen dat er de komende tijd duidelijkheid komt over de ontwikkeling van de buurt en dat het vertrek van gezinnen daarmee wordt gestopt. Sinds vorig schooljaar werkt obs IJplein nauw samen met de TintelTuin, die tegenover de school de voor- en vroegschoolse opvang en educatie aanbiedt. Door samen te werken aan een doorlopende leerlijn, wordt geprobeerd ouders al in een vroeg stadium bekend te maken met de school. Daardoor wordt de overgang van de voor- en vroegschoolse educatie soepeler en hoopt obs IJplein een nieuwe aanwas van leerlingen te krijgen. Op dit moment heeft een aanzienlijk aantal ouders hun kind al ingeschreven op obs IJplein, waardoor we er op vertrouwen dat ons leerlingenaantal stabiel zal blijven en hopelijk ook zal groeien. Met de samenwerking met de TintelTuin wordt de leerlingenpopulatie van de school bovendien een steeds betere afspiegeling van de IJpleinbuurt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Pauzecarrousel (TSO)

Kinderen en leerkrachten hebben hun pauze nodig  om in de middag weer met energie en aandacht aan de slag te gaan.Toch kunnen kinderen tussen de middag op school blijven. De leerlingen kunnen rustig eten. Daarnaast bieden we de kinderen tussen de middag educatieve ondersteuning aan, begeleid door professionele krachten.De Pauzecarrousel zorgt ervoor dat kinderen ook tussen de middag educatief , cultureel  en sportief uitgedaagd worden. Het aantal kinderen dat deelneemt stijgt nog steeds.Kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over het programma wat de school samen met stichting Wijsneus en het jongerenwerk van stichting Dock, en de Muziekschool aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is obs IJplein bezig met de ontwikkeling van PBS en de implementatie hiervan. Positive Behaviour Support vormt op obs IJplein de basis voor omgangsvormen, burgerschapsvorming en een veilig schoolklimaat. Zowel leerlingen als teamleden en ouders worden hierbij betrokken.

Bij PBS ligt de nadruk op wat goed gaat en wordt er onderzoeksgericht gewerkt. Er worden data verzameld over gewenst en ongewenst gedrag. Deze data worden systematisch gedeeld, besproken en het handelen kan naar aanleiding hiervan worden aangepast indien nodig.

Met behulp van gedragslessen leren wij onze leerlingen gedragsverwachtingen aan. Deze worden zichtbaar gemaakt in de school.  

Terug naar boven