TheoThijssenschool Amsterdam

Anjeliersstraat 157 1015 NG Amsterdam

Schoolfoto van TheoThijssenschool Amsterdam

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekteverzuim van een leerkracht , dan proberen wij eerst intern een oplossing te vinden of een invaller te regelen. Helaas is er in het hele land een ernstig tekort aan invallers. Als er geen leerkracht beschikbaar is komt het voor dat kinderen verdeeld worden over een aantal andere groepen. Alleen in geval van uiterste nood en alleen als we echt geen andere oplossing meer hebben vragen wij de ouders hun kind een dag thuis te houden. Dit gebeurt niet op de eerste ziektedag van een leerkracht en als opvang thuis niet mogelijk is, dan zal uw kind op school opgevangen worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

visie in praktijk : ' s ochtends met je jaar, ' s middags door elkaar.

Homogene basisgroepen en heterogene projectgroepen

De kleuters in de heterogene groep 1-2 krijgen thematisch les.

Vanaf groep 3 krijgen kinderen in een homogene basisgroep (één leerjaar samen) les in de basisvakken. We gebruiken hiervoor methodes voor technisch en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. En natuurlijk hoort ook gym hierbij. Drie middagen in de week wisselen we twee basisgroepen met elkaar uit om thematisch te werken in de heterogene projectgroepen. Groep 3 wisselt uit met groep 4, groep 5 wisselt uit met groep 6, en groep 7 wisselt uit met groep 8. In deze middagen worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en cultuur in samenhang aangeboden in projecten. Onderzoekend leren, kritisch denken en leren van elkaar staan daarbij centraal.  

De kinderen blijven twee jaar samen in hun basisgroep. Om de 2 jaar worden er nieuwe basisgroepen samengesteld. De projectgroep wordt elk jaar  opnieuw samengesteld. Het steeds opnieuw groepen samenstellen vinden wij belangrijk voor het pedagogisch klimaat.  In de projectgroep is het normaal  dat je elkaar helpt en samenwerkt. Bovendien is elk kind een jaar de jongste en een jaar de oudste; van beide rollen leer je. De oudsten leren het goede voorbeeld te geven en behulpzaam te zijn. De jongsten leren zich op te trekken aan hun oudere klasgenoten. Ook het sociale klimaat op de school profiteert van de steeds wisselende samenstelling van de groepen. Kinderen leggen meer contacten met anderen, kennen meer kinderen dan wanneer zij acht jaar lang met dezelfde groep optrekken. Bovendien kunnen de heterogene projectgroepen ieder jaar opnieuw evenwichtig worden samengesteld.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groep 1 en 2 is thematisch. Alle vakken worden geïntegreerd in de thema's. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

     

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u ons Schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u hoe hoe de leerlingenzorg op onze school geregeld is. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven