Cultuurprofielschool De Notenkraker

Theophile de Bockstraat 100 D 1058 VC Amsterdam

  • Ons gebouw beschikt over diverse  faciliteiten, waaronder een eigen danslokaal en speelzaal.
  • De Notenkraker heeft vakdocenten voor beeldende vorming, gym, drama, muziek en dans.
  • Schoolfoto van Cultuurprofielschool De Notenkraker

In het kort

Toelichting van de school

De Notenkraker is een openbare erkende cultuurprofielschool. Dit houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen in de vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Ze creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar maar hebben ook geleerd te kijken en te luisteren. Om dit te realiseren kiest de school naast groepsleerkrachten voor gespecialiseerde vakleerkrachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Cultuurprofiel: Knap Creatief!
  • Vreedzame School
  • Jaargroepen
  • Vakdocenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
614
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven