SBO Het Spectrum vestiging IJburg

Erich Salomonstraat 432 1087 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Slechts een beperkt aantal leerlingen doet mee met de cito-eindtoets. Uiteraard volgen wij de leerlingen met het CITO leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met DUO en zijn hier dus niet zichtbaar.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op SBO Het Spectrum maken wij gebruik van methode-gebonden toetsen. Deze toetsen sluiten steeds een blok of een hoofdstuk van de methode af. Door het afnemen van deze toets, wordt inzichtelijk voor welke leerlingen de lesstof helder is en voor welke leerlingen meer nodig is.

Daarnaast worden twee keer per jaar CITO-toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen worden verwerkt in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van iedere leerling en in de groepsplannen.

De resultaten van de toetsen geven handvatten voor het uitzetten van de juiste begeleiding voor de leerlingen. Naast de toetsen observeren leerkrachten tijdens de lessen en gaan zij in gesprek met ouders en leerlingen om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tussen 10 en 31 januari 2024 ontvangen de leerlingen het voorlopig schooladvies. Het schooladvies wordt gebaseerd van de toetsgegevens, werkhouding, gedragskenmerken, motivatie, het ontwikkelingsplan en IQ-onderzoeken gegeven. Als school monitoren de leerlingen zo goed mogelijk door de jaren heen om ze zo een passend advies te kunnen geven. Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsplan waarin alle bovengenoemde punten in terugkomen. De ontwikkelingsplannen bespreken wij als school twee keer per jaar met de ouders.

In de eerste helft van februari maken alle kinderen de doorstroomtoets. Halverwege maart krijgt de leerling de uitslag van de doorstroomtoets. Komt er uit de toets dat de leerling op een niveauhoger kan instromen op de middelbare school? Dan wordt het voorlopig schooladvies naar boven bijgesteld. Bij een lagere score verandert er niets.

Uiterlijk 24 maart 2024 ontvangt de leerling het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies aan bij de middelbare school. Dit doen ze schriftelijk of digitaal bij de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Spectrum gebruiken we verschillende middelen om de sociale opbrengst van de leerlingen te monitoren. Deze worden meerdere keren per jaar ingevuld door de leerkracht. De resultaten die hieruit volgen, worden in acties omgezet in een groepsplan. Specifieke leerdoelen voor een leerlingen worden opgenomen in het OPP. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Zorgzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Spectrum heeft een basisarrangement.

Terug naar boven