SBO Het Spectrum vestiging IJburg

Erich Salomonstraat 432 1087 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg

Het team

Toelichting van de school

Op Het Spectrum werken naast groepsleerkrachten ook met onderwijsassistenten, gymleerkrachten, administratieve medewerkers, conciërges, een orthopedagoog, logopedisten en een leesspecialist. Daarnaast werken wij veel samen met gastdocenten en andere organisaties.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat de groepsleerkracht niet voor de groep kan staan, proberen we intern voor vervanging te zorgen.

Mocht er intern niemand beschikbaar zijn, dan kijken wij of er extern een vervanger te vinden is. Per groep en situatie kan er voor een andere, passende oplossing worden gekozen.

Mocht er zowel intern als extern geen vervanger beschikbaar zijn, dan vragen wij de ouders hun kind thuis te houden. We informeren de ouders van de groep zo spoedig mogelijk via Social Schools. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vestiging IJburg biedt geen onderwijs aan leerjaar 1 en 2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel hierboven is een indicatie.

Groep 3 tot en met 8 werk volgens een vast lesrooster. De leerkracht gaat flexibel met dit lesrooster om, dit om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de groep. De leerresultaten vormen hierbij het uitgangspunt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen die onze school bezoeken zijn kinderen die specifieke hulp nodig hebben. School en ouders samen, spelen een belangrijke rol in die hulpverlening. Het gaat om maximale samenwerking en inzet van alle middelen om deze kinderen op een verantwoorde manier optimale ontwikkelingskansen te bieden. In principe streven wij naar beëindiging van onze speciale begeleiding. Deze speciale begeleiding is altijd een verlengstuk van de zorgverbredingsactiviteiten van het basisonderwijs. De grenzen van het speciaal basisonderwijs worden enerzijds bepaald door de mogelijkheden van het basisonderwijs zelf en anderzijds door onze toelatingscriteria.

De extra faciliteiten die wij hiervoor hebben, zijn:

1. Aanwezigheid van gespecialiseerde leerkrachten (diploma master Special Educational Needs, RT of anders)

2. Intern begeleiders die kennis hebben van verschillende methoden, middelen en werkvormen (van zowel de reguliere basisschool als van het speciaal basisonderwijs)

3. Kleine stamgroepen van maximaal 15 leerlingen waardoor individueel gerichte begeleiding beter mogelijk is.

4. De inhoud van ons onderwijs is afgestemd op de hulpvraag en de mogelijkheden van de leerlingen.

5. Voor iedere leerling op Het Spectrum wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Op basis van dit ontwikkelingsperspectief en de vorderingen met de verschillende basisvakken stellen wij groepsplannen op. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee maal per jaar bijgesteld en besproken met de ouders.

6. Alle leerlingen in de school zijn leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben.

7. De aanwezigheid van speciale methodes, leer- en hulpmiddelen evenals diagnostische hulpmiddelen en een breed aanbod aan additionele middelen, evenals methodes en middelen waarmee de relatie tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten verbeterd kunnen worden.

8. Ondersteuning door de Commissie van Begeleiding (CvB):
a. Multidisciplinaire benadering van hulpvragen
b. Directe toegang tot Bureau Jeugdzorg en andere hulpverleners
c. Handelingsgerichte diagnostiek binnen de school
d. Sociaal- medisch onderzoek van de leerlingen vindt op school plaats; het contact over leerlingen is daardoor directer en frequenter.

9. Er is structureel contact tussen de leerkracht en de ouders.

10. Binnen de school zijn specialistische jeugdhulpverleners van Fibbe en Groei en Glunder aanwezig die kinderen met leer- en gedragsproblemen vergaand kunnen helpen.

11. Therapeutische hulpmogelijkheden op het gebied van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie, sociale vaardigheden, faalangst (reductietraining), motorische remedial teaching.

Een kind kan niet geplaatst worden als er sprake is van een dusdanig bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling dat daardoor het gedrag van het kind onvoldoende corrigeerbaar of beïnvloedbaar is en de veiligheid van en de rust voor andere kinderen in de groep in gevaar komt. Met andere woorden: een kind moet het grootste deel van de dag in de eigen groep kunnen doorbrengen en in principe verbaal corrigeerbaar zijn. Kinderen met een IQ onder de 55 of kinderen met een IQ tussen de 55 en de 60 die nog niet zelfredzaam zijn kunnen niet geplaatst worden. Daarnaast kan de problematiek in een bepaalde groep dusdanig groot zijn dat het soms niet mogelijk is om een kind in deze groep te plaatsen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Het Spectrum blijven wij altijd in ontwikkeling om het beste onderwijs voor al onze leerlingen te verzorgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven