Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd door middel van het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) van Cito. Het gaat hierbij om de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden en woordenschat (groep 3 t/m 8).

De leerkrachten van groepen 1-2 zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met het implementeren van het registratie en observatiesysteem DAPTO. Dit wordt verder doorontwikkeld naar ParnasSys Leerlijnen. 

Op de Flevoparkschool worden methodegebonden toetsen afgenomen en geanalyseerd. De resultaten van de citotoetsen worden op school-, groeps-, en individueel niveau geanalyseerd. De resultaten leiden tot het opstellen van een groepsplan en bij uitzondering tot een individueel handelingsplan.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de intern begeleiders. De groepsleerkracht informeert de ouders over de ontwikkeling van het kind en overlegt over de eventuele onderwijsbehoeften.

De toetsresultaten worden door leerkrachten ingevoerd in Parnassys. Leerkrachten maken op basis van de toetsen een toetsanalyse. De toetsresultaten worden op groeps- en leerlingniveau besproken met de groepsleerkrachten tijdens de groeps- en leerlingbespreking. Twee keer per jaar worden de CITO-resultaten schoolbreed en per leerteam besproken om het onderwijsleerproces te evalueren en waar nodig bij te stellen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij hen past. Daartoe willen wij krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de betreffende VO-scholen.

Wij hanteren de in Amsterdam geldende Kernprocedure.De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: 

Wij formuleren zorgvuldige adviezen; de leerkrachten bespreken deze met intern begeleiders en directie We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt 

We bieden onderwijs dat de leerlingen optimaal op het VO voorbereidt 

Wij evalueren onze adviezen na de gemaakte eind-citotoetsen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Flevoparkschool is een school waar vele culturen zijn vertegenwoordigd. Wij zien dat als een verrijking. Gemeenschappelijk is dat de kinderen allemaal Amsterdamse kinderen zijn. Amsterdam, waar we allemaal trots op zijn. Daar zit het gemeenschappelijke, de sociale cohesie.

De Flevoparkschool is een Kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten lessen geven met de Kanjertraining methode. De sfeer in de klas wordt hierdoor goed gehouden en als dat nodig mocht zijn verbeterd.

De school werkt volgens een anti-pestprotocol.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Iedereen is gelijk
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de belangrijkste oordelen van de inspectie.

Basisschool Flevopark is door de inspectie voor het laatst gezien op 14-10-2015

  • De Flevoparkschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
  • De school haalt voldoende leerresultaten in de kernvakken taal en rekenen. Wel heeft de school de ambitie meer uit haar leerlingen te halen dan nu het geval is. Dat geldt ook voor andere vak-en ontwikkelingsgebieden als wereldoriëntatie, studievaardigheden en Engels. •
  • Genoemde ambitie kan de school realiseren doordat zij haar leerlingen een breed pallet van vakken aanbiedt, ook buiten schooltijd.
  • De kwaliteit van het lesgeven is overwegend voldoende. Er zijn didactische verschillen tussen de leraren. Dit geldt met name voor de afstemming van de instructie op de capaciteiten van de leerlingen en hun actieve betrokkenheid.
  • De ondersteuning aan leerlingen die gebaat zijn bij een structureel aanbod op een ander niveau, is goed geregeld. De school volgt de leerontwikkeling van deze leerlingen en zij past leerdoelen aan indien dit gewenst is.
  • De school realiseert een veilig, rustig en prettig schoolklimaat. De leerlingen kunnen eventuele incidenten of problemen die zij ondervinden bij de school kwijt.
  • Het kwaliteitsbewustzijn is bij het team en directie duidelijk aanwezig. De school zet zichtbare stappen in de versterking van de onderwijskwaliteit. Het zorgvuldig implementeren en borgen van (ingezette) ontwikkelingen is een aandachtspunt. 

Het volledige verslag vindt u hier.

Terug naar boven