De Ster

Woudrichemstraat 8 1107 NG Amsterdam

Schoolfoto van De Ster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Voel je veilig en gezien
 • Met plezier naar school
 • Leren van en met elkaar
 • Persoonlijke groei
 • Innovatief en toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is in korte tijd flink toegenomen. Met ingang van schooljaar 2021-2022 hebben wij 150 leerlingen op onze school.

De belangstelling voor onze school groeit. Ons nieuwe onderwijsconcept ' Gepersonaliseerd Onderwijs ' is interessant voor nieuwe ouders en leerlingen.

Het past bij de huidige samenleving en de toekomst van onze leerlingen. 

Sinds 1 januari 2019 zijn we een integraal kindcentrum, waar onderwijs, opvang en welzijnswerk samenwerken.

Naast schooluren hebben wij ook buitenschoolse opvang. Er is voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze reguliere schooltijden kunt u zien in de onderstaande tabel.

Na schooltijd hebben wij een aanbod onderwijstijdverlenging en brede talentontwikkeling in de vorm van Leerlab, Brede School activiteiten en Talentacademie.

Leerlab

Leerlab biedt leerlingen uit groep 4 tot en met 8 na schooltijd extra lessen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Dat zijn onderwerpen waarop veel leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. Leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn dus een aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Het doel van Leerlab is de leerlingen extra ondersteuning bieden, meer zelfvertrouwen geven en succeservaringen laten opdoen. De leerlabs worden op onze school door eigen vakspecialisten gegeven. Zo hebben de kinderen na school te maken met een vertrouwd gezicht en kan de leerkracht voortborduren op de lessen onder schooltijd.

Brede School

Het aanbod in de Brede School is er op gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden en waar zij zich verder in zouden willen ontwikkelen. Dit heet ook wel brede talent ontwikkeling. De activiteiten die aangeboden worden liggen op het gebied van:

 • kunst
 • leren
 • media
 • science
 • sport

Talentacademie

De Talentacademie is een grotendeels naschools programma dat gericht is op identiteitsontwikkeling en brede oriëntatie op de wereld, extra effectieve leertijd en het opdoen van succeservaringen. In het programma werken wij met voor de leerlingen herkenbare, positieve rolmodellen. Het programma wordt in overleg met de basisschool vastgesteld en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Mentoraat
 • Talentontwikkeling in uitdagende naschoolse activiteiten
 • Oriëntatie op schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Ouders worden bij het programma betrokken.

Kinder- en jongerenwerk

In samenwerking met Swazoom Welzijn, worden er wekelijks activiteiten na school aangeboden vanuit het kinderen- en jongerenwerk. Twee dagen in de week kunnen kinderen vanaf 9/10 jaar naar de Chillzone en/of naar Girls in Control.

Chillzone is een uur na schooltijd, waarin jongens en meisjes onder begeleiding lekker kunnen ontspannen en kunnen praten over hun dag. De jongerenwerker biedt activiteiten aan op basis van hun persoonlijke behoeften. Dit kan bijvoorbeeld gamen zijn, maar ook een project ontwikkelen voor de buurt. 

Girls in Control is het meidenwerk van Swazoom. Het doel van Girls in Control is het stimuleren van de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van meiden vanaf 9/10 jaar door een pedagogisch programma dat is gericht op het stimuleren van sociale omgangsvormen, een constructievere vrijetijdsbesteding en werken aan hun persoonlijke identiteit en toekomstplan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven