obs Holendrecht

Holendrechtplein 40 1106 LP Amsterdam

  • buitenkant ingang kleuterplein
  • buitenkant hoofdingang
  • Een fijne ontmoetings- en overlegplek voor de onderwijsprofessionals
  • Zo ontvangen we dagelijks onze jongste leerlingen.
  • We hebben een fijne aula waar we bijeenkomsten hebben en samen naar voorstellingen kijken

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • warme en gezellige school
  • vol kansen en mogelijkheden
  • veilige leefgemeenschap
  • maatwerk in leren
  • vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is licht gestegen. Er is steeds meer nieuwe instroom, niet alleen in de groepen 1-2, maar ook in hogere groepen.
Tot afgelopen schooljaar huisvestten wij ook nieuwkomers. Maar sinds dit schooljaar gaan alle nieuwkomers naar de Kosmopoliet.
Nieuwkomers die in onze wijk wonen, stromen na een jaar op de Kosmopoliet bij ons in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Procedure schorsing en verwijdering


Schorsing
Onze school mag, net als alle andere basisscholen in Nederland, een kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen.
Het gaat dan vooral in de gevallen dat de gevoelens van veiligheid en het welbevinden van andere aanwezigen in het gebouw (leerlingen en/of onderwijsprofessionals) zwaar onder druk is komen te staan door het gedrag van een leerling. Of dat er tijd nodig is om dat gevoel te herstellen. Dan heeft het kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.


Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst. Dat gebeurt altijd door het bevoegd gezag, het bestuur, net als bij verwijderingen. Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing of is deze niet meteen voor handen. Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en het kind.
Een schorsing van langer dan één dag meldt de school bij de onderwijsinspectie. 

Verwijderen
Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleraar te horen en een andere school te zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan verwacht de onderwijsinspectie dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering.

Terug naar boven